Pøedchozí ®alm 16 Dal¹í
1. Zlatý zpìv Davidùv. Ostøíhej mne, Bo¾e silný, nebo» v tebe doufám.
2. Rci¾, du¹e má, Hospodinu: Ty jsi Pán mùj, dobrota má nic tobì neprospìje.
3. Ale svatým, kteøí¾ jsou na zemi, a znamenitým, v nich¾ v¹ecka líbost má.
4. Rozmno¾ují bolesti své ti, kteøí¾ k cizímu bohu chvátají; neokusím obìtí jejich ze krve, ani¾ vezmu jména jejich ve rty své.
5. Hospodin jest èástka dílu mého a kalicha mého; ty zdr¾uje¹ los mùj.
6. Provazcové padli mi na místech veselých, a dìdictví rozko¹né dostalo se mi.
7. Dobroøeèiti budu Hospodinu, který¾ mi radí; nebo i v noci vyuèují mne ledví má.
8. Pøedstavuji Hospodina pøed oblíèej svùj v¾dycky, a kdy¾» jest mi po pravici, nikoli se nepohnu.
9. Z té pøíèiny rozveselilo se srdce mé, a zplésala sláva má, ano i tìlo mé v bezpeènosti pøebývati bude.
10. Nebo nenechá¹ du¹e mé v pekle, ani¾ dopustí¹ svatému svému vidìti poru¹ení.
11. Známou uèiní¹ mi cestu ¾ivota; sytost hojného veselí jest pøed oblíèejem tvým, a dokonalé utì¹ení po pravici tvé a¾ na vìky.
(c) Bùh. Pou¾ito s laskavým svolením. Pøevod do HTML: Michal Rovnaník