Předchozí ®alm 18 Daląí
1. (18:1) Přednímu zpěváku, sluľebníka Hospodinova Davida, kterýľ mluvil Hospodinu slova písně této v ten den, v němľ ho vysvobodil Hospodin z ruky vąech nepřátel jeho i z ruky Saulovy, a řekl: (18:2) Z vnitřnosti srdce miluji tě, Hospodine, sílo má.
2. (18:3) Hospodin skála má a hrad můj, i vysvoboditel můj, Bůh silný můj, skála má, v němľ naději skládám, ątít můj a roh spasení mého, mé útočiątě.
3. (18:4) Chvály hodného vzýval jsem Hospodina, a od nepřátel svých byl jsem vyproątěn.
4. (18:5) Obklíčily» mne byly bolesti smrti, a proudové neąlechetných předěsili mne.
5. (18:6) Byly» jsou mne obklíčily bolesti hrobu, osídla smrti zachvátila mne.
6. (18:7) V úzkosti své vzýval jsem Hospodina, a k Bohu svému volal jsem, i vyslyąel z chrámu svého hlas můj, a volání mé před oblíčejem jeho přiąlo v uąi jeho.
7. (18:8) Tehdy pohnula se a zatřásla země, základové hor pohnuli se, a třásli se pro rozhněvání jeho.
8. (18:9) Dým vystupoval z chřípí jeho, a oheň zľírající z úst jeho, od něhoľ se uhlí rozpálilo.
9. (18:10) Nakloniv nebes, sstoupil, a mrákota byla pod nohami jeho.
10. (18:11) A sedě na cherubínu, letěl, letěl na peří větrovém.
11. (18:12) Udělal sobě z temností skrýąi, vůkol sebe stánek svůj z temných vod a hustých oblaků.
12. (18:13) Od blesku před ním oblakové jeho rozehnáni jsou, krupobití i uhlí řeřavé.
13. (18:14) I hřímal na nebi Hospodin, a Nejvyąąí vydal zvuk svůj, i krupobití a uhlí řeřavé.
14. (18:15) Vystřelil i střely své, a rozptýlil je, a blýskáním častým porazil je.
15. (18:16) I ukázaly se hlubiny vod, a odkryti jsou základové okrąlku pro ľehrání tvé, Hospodine, pro dchnutí větru chřípí tvých.
16. (18:17) Poslav s výsosti, uchopil mne, vytáhl mne z velikých vod.
17. (18:18) Vytrhl mne od nepřítele mého silného, a od těch, kteříľ mne nenáviděli, ačkoli silnějąí mne byli.
18. (18:19) Předstihli» jsou mne byli v den trápení mého, ale Hospodin byl mi podpora.
19. (18:20) Kterýľ vyvedl mne na prostranno, vytrhl mne, nebo mne sobě oblíbil.
20. (18:21) Odplatil mi Hospodin podlé spravedlnosti mé, podlé čistoty rukou mých nahradil mi.
21. (18:22) Nebo jsem ostříhal cest Hospodinových, aniľ jsem se bezboľně strhl Boha svého.
22. (18:23) Vąickni zajisté soudové jeho jsou přede mnou, a ustanovení jeho neodloľil jsem od sebe.
23. (18:24) Nýbrľ upřímě choval jsem se k němu, a vystříhal jsem se nepravosti své.
24. (18:25) Protoľ odplatil mi Hospodin podlé spravedlnosti mé, podlé čistoty rukou mých, kteráľ jest před očima jeho.
25. (18:26) Ty, Pane, s milosrdným milosrdně nakládáą, a k člověku upřímému upřímě se máą.
26. (18:27) K sprostnému sprostně se ukazujeą, a s převráceným převráceně zacházíą.
27. (18:28) Lid pak ssouľený vysvobozujeą, a oči vysoké sniľujeą.
28. (18:29) Ty zajisté rozsvěcujeą svíci mou; Hospodin Bůh můj osvěcuje temnosti mé.
29. (18:30) Nebo v tobě proběhl jsem vojsko, a v Bohu svém přeskočil jsem i zed.
30. (18:31) Boha tohoto silného cesta jest dokonalá, výmluvnosti Hospodinovy jsou přečiątěné, on» jest ątít vąech, kteříľ v něho doufají.
31. (18:32) Nebo kdo jest Bohem kromě Hospodina, a kdo skalou kromě Boha naąeho?
32. (18:33) Ten Bůh silný přepasuje mne udatností, a činí dokonalou cestu mou.
33. (18:34) Činí nohy mé jako laní, a na vysokostech mých postavuje mne.
34. (18:35) Učí ruce mé boji, tak ľe lámi i lučiątě ocelivé rukama svýma.
35. (18:36) Tys mi také dodal ątítu spasení svého, a pravice tvá podpírala mne, a dobrotivost tvá mne zvelebila.
36. (18:37) Roząířil jsi krokům mým místo pode mnou, a nepodvrtly se nohy mé.
37. (18:38) Honil jsem nepřátely své, a postihl jsem je, aniľ jsem se navrátil, aľ jsem je vyhubil.
38. (18:39) Tak jsem je zranil, ľe nemohli povstati, padąe pod nohy mé.
39. (18:40) Ty jsi zajisté mne přepásal udatností k boji, povstávající proti mně sehnul jsi pode mne.
40. (18:41) Nýbrľ dals mi ąíji nepřátel mých, abych ty, kteříľ mne nenáviděli, vyplénil.
41. (18:42) Volali» jsou, ale nebylo spomocníka k Hospodinu, ale nevyslyąel jich.
42. (18:43) I potřel jsem je jako prach u povětří, jako bláto na ulicích roząlapal jsem je.
43. (18:44) Ty jsi mne vyprostil z různic lidu, a postavils mne v hlavu národům; lid, kteréhoľ jsem neznal, slouľil mi.
44. (18:45) Jakľ jen zaslechli, uposlechli mne, cizozemci lhali mi.
45. (18:46) Cizozemci svadli a třásli se v ohradách svých.
46. (18:47) ®iv» jest Hospodin, a poľehnaná skála má; protoľ buď vyvyąován Bůh spasení mého,
47. (18:48) Bůh silný, kterýľ mi pomsty poroučí, a podmaňuje mi lidi.
48. (18:49) Ty jsi vysvoboditel můj z moci nepřátel mých, také i nad povstávající proti mně vyvýąils mne, a od člověka ukrutného vyprostils mne.
49. (18:50) A protoľ chváliti tě budu mezi národy, ó Hospodine, a jménu tvému ľalmy prozpěvovati,
50. (18:51) Kterýľ tak důstojně vysvobozujeą krále svého, a činíą milosrdenství pomazanému svému Davidovi, i semeni jeho aľ na věky.
(c) Bůh. Pouľito s laskavým svolením. Převod do HTML: Michal Rovnaník