Pøedchozí ®alm 2 Dal¹í
1. Proè se bouøí národové, a lidé daremné vìci pøemy¹lují?
2. Sstupují se králové zem¹tí, a kní¾ata se spolu radí proti Hospodinu, a proti pomazanému jeho,
3. Øíkajíce: Roztrhejme svazky jejich, a zavrzme od sebe provazy jejich.
4. Ale ten, jen¾ pøebývá v nebesích, smìje se, Pán posmívá se jim.
5. Tehdá¾ mluviti bude k nim v hnìvì svém, a v prchlivosti své pøedìsí je, øka:
6. Já» jsem ustanovil krále svého nad Sionem, horou svatou mou.
7. Vypravovati budu úsudek. Hospodin øekl ke mnì: Syn mùj ty jsi, já dnes zplodil jsem tì.
8. Po¾ádej mne, a dám» národy, dìdictví tvé, a konèiny zemì, vládaøství tvé.
9. Roztluèe¹ je prutem ¾elezným, a jako nádobu hrnèíøskou roztøí¹tí¹ je.
10. A proto¾, králové, nyní srozumìjte, vyuèujte se, soudcové zem¹tí.
11. Slu¾te Hospodinu v bázni, a veselte se s tøesením.
12. Líbejte syna, aby se nerozhnìval, a zhynuli byste na cestì, jak¾ by se jen málo zapálil hnìv jeho. Blahoslavení jsou v¹ickni, kteøí¾ doufají v nìho.
(c) Bùh. Pou¾ito s laskavým svolením. Pøevod do HTML: Michal Rovnaník