Pøedchozí ®alm 20 Dal¹í
1. (20:1) Pøednímu zpìváku, ¾alm Davidùv. (20:2) Vysly¹i¾ tì Hospodin v den ssou¾ení, k zvý¹ení tì pøiveï jméno Boha Jákobova.
2. (20:3) Se¹li¾ tobì pomoc z svatynì, a z Siona utvrzuj tì.
3. (20:4) Rozpomeni¾ se na v¹ecky obìti tvé, a zápaly tvé v popel obra». Sélah.
4. (20:5) Dej¾ tobì v¹e podlé srdce tvého, a v¹elikou radu tvou vyplò.
5. (20:6) I budeme prozpìvovati o spasení tvém, a ve jménu Boha na¹eho korouhve vyzdvihneme; naplni¾ Hospodin v¹ecky prosby tvé.
6. (20:7) Nyní» jsme poznali, ¾e Hospodin zachoval svého pomazaného, a ¾e jej vysly¹el s nebe svatého svého; nebo v jeho pøesilné pravici jest spasení.
7. (20:8) Tito v vozích, jiní v koních doufají, ale my jméno Hospodina Boha na¹eho sobì pøipomínáme.
8. (20:9) A proto¾ oni sehnuti jsou, a padli, ale my povstali jsme, a zmu¾ile stojíme.
9. (20:10) Hospodine, zachovávej¾ nás, i král a» sly¹í nás, kdy¾ k nìmu volati budeme.
(c) Bùh. Pou¾ito s laskavým svolením. Pøevod do HTML: Michal Rovnaník