Pøedchozí ®alm 23 Dal¹í
1. ®alm Davidùv. Hospodin jest mùj pastýø, nebudu míti nedostatku.
2. Na pastvách zelených pase mne, k vodám tichým mne pøivodí.
3. Du¹i mou oèerstvuje, vodí mne po stezkách spravedlnosti pro jméno své.
4. By» mi se dostalo jíti pøes údolí stínu smrti, nebudu» se báti zlého, nebo ty se mnou jsi; prut tvùj a hùl tvá, to» mne potì¹uje.
5. Strojí¹ stùl pøed oblíèejem mým naproti mým nepøátelùm, pomazuje¹ olejem hlavy mé, kalich mùj nalévá¹, a¾ oplývá.
6. Nadto i dobrota a milosrdenství následovati mne budou po v¹ecky dny ¾ivota mého, a pøebývati budu v domì Hospodinovì za dlouhé èasy.
(c) Bùh. Pou¾ito s laskavým svolením. Pøevod do HTML: Michal Rovnaník