Předchozí ®alm 25 Daląí
1. ®alm Davidův. K tobě», Hospodine, duąe své pozdvihuji.
2. Boľe můj, v tobě» naději skládám, nech» nejsem zahanben, aby se neradovali nepřátelé moji nade mnou.
3. A tak» i vąickni, kteříľ na tě očekávají, zahanbeni nebudou; zahanbeni budou, kteříľ se převráceně mají bez příčiny.
4. Cesty své, Hospodine, uveď mi v známost, a stezkám svým vyuč mne.
5. Dejľ, a» chodím v pravdě tvé, a poučuj mne; nebo ty jsi Bůh spasitel můj, na tebe» očekávám dne kaľdého.
6. Rozpomeň se na slitování svá, Hospodine, a na milosrdenství svá, kteráľ jsou od věků.
7. Hříchů mladosti mé a přestoupení mých nezpomínej, ale podlé milosrdenství svého pamětliv buď na mne pro dobrotu svou, Hospodine.
8. Dobrý a přímý jest Hospodin, a protoľ vyučuje hříąníky cestě své.
9. Působí to, aby tiąí chodili v soudu, a vyučuje tiché cestě své.
10. Vąecky stezky Hospodinovy jsou milosrdenství a pravda těm, kteříľ ostříhají smlouvy jeho a svědectví jeho.
11. Pro jméno své, Hospodine, odpus» nepravost mou, nebo» jest veliká.
12. Který jest člověk, jeąto se bojí Hospodina, jehoľ vyučuje, kterou by cestu vyvoliti měl?
13. Duąe jeho v dobrém přebývati bude, a símě jeho dědičně obdrľí zemi.
14. Tajemství Hospodinovo zjevné jest těm, kteříľ se jeho bojí, a v známost jim uvodí smlouvu svou.
15. Oči mé vľdycky patří k Hospodinu, on zajisté z leči vyvodí nohy mé.
16. Popatřiľ na mne, a smiluj se nade mnou, nebo» jsem opuątěný a strápený.
17. Ssouľení srdce mého rozmnoľují se, z úzkostí mých vyveď mne.
18. Viz trápení mé a bídu mou, a odpus» vąecky hříchy mé.
19. Viz nepřátely mé, jak mnozí jsou, a nenávistí neąlechetnou nenávidí mne.
20. Ostříhej duąe mé, a vytrhni mne, a» nejsem zahanben, nebo» v tebe doufám.
21. Sprostnost a upřímnost necha» mne ostříhají, nebo na tě očekávám.
22. Vykup, ó Boľe, Izraele ze vąelijakých úzkostí jeho.
(c) Bůh. Pouľito s laskavým svolením. Převod do HTML: Michal Rovnaník