Pøedchozí ®alm 26 Dal¹í
1. ®alm Davidùv. Suï mne, Hospodine, nebo já v upøímnosti své chodím, a v Hospodina doufám, nepohnu» se.
2. Zprubuj¾ mne, Hospodine, a zkus mne, pøepal ledví má i srdce mé.
3. Milosrdenství tvé zajisté pøed oèima mýma jest, a chodím stále v pravdì tvé.
4. S lidmi marnými nesedám, a s pokrytci v spolek nevcházím.
5. V nenávisti mám shromá¾dìní zlostníkù, a s bezbo¾nými se neusazuji.
6. Umývám v nevinnosti ruce své, postavuji se pøi oltáøi tvém, Hospodine,
7. Abych hlasitì chválil, a vypravoval v¹ecky divné skutky tvé.
8. Hospodine, já» miluji obydlí domu tvého, a místo pøíbytku slávy tvé.
9. Nezahrnuj¾ s høí¹nými du¹e mé, a s lidmi vra¾edlnými ¾ivota mého,
10. V jejich¾ rukou jest ne¹lechetnost, a pravice jejich vzátkù plná.
11. Já pak v upøímnosti své chodím, vykupi¾ mne, a smiluj se nade mnou.
12. Noha má stojí na rovinì, v shromá¾dìních svatých dobroøeèiti budu Hospodinu.
(c) Bùh. Pou¾ito s laskavým svolením. Pøevod do HTML: Michal Rovnaník