Pøedchozí ®alm 29 Dal¹í
1. ®alm Davidùv. Vzdejte Hospodinu, velikomocní, vzdejte Hospodinu èest a sílu.
2. Vzdejte Hospodinu slávu jména jeho, sklánìjte se Hospodinu v ozdobì svatosti.
3. Hlas Hospodinùv nad vodami, Bùh silný slávy høímání vzbuzuje, Hospodin to èiní nad vodami mnohými.
4. Hlas Hospodinùv pøichází s mocí, hlas Hospodinùv s velebností.
5. Hlas Hospodinùv láme cedry, rozrá¾í» Hospodin cedry Libánské.
6. A èiní, aby skákali jako telata, Libán a Sirion, jako mladý jednoro¾ec.
7. Hlas Hospodinùv rozkøesává plamen ohnì.
8. Hlas Hospodinùv k bolesti pøivodí pou¹», k bolesti pøivodí Hospodin pou¹» Kádes.
9. Hlas Hospodinùv to èiní, ¾e lanì plodu pozbývají, obna¾uje i lesy, ale v chrámì svém v¹ecku svou slávu vypravuje.
10. Hospodin nad potopou sedìl, a bude» sedìti Hospodin, jsa králem i na vìky.
11. Hospodin silou lid svùj daøí, Hospodin po¾ehná lidu svému v pokoji.
(c) Bùh. Pou¾ito s laskavým svolením. Pøevod do HTML: Michal Rovnaník