Pøedchozí ®alm 3 Dal¹í
1. (3:1) ®alm Davidùv, kdy¾ utíkal pøed Absolonem synem svým. (3:2) Hospodine, jak» jsou mnozí nepøátelé moji! Mnozí povstávají proti mnì.
2. (3:3) Mnozí mluví o du¹i mé: Nemá» tento ¾ádné pomoci v Bohu.
3. (3:4) Ale ty, Hospodine, jsi ¹títem vùkol mne, slávou mou, a který¾ povy¹uje¹ hlavy mé.
4. (3:5) Hlasem svým volal jsem k Hospodinu, a vysly¹el mne s hory svaté své. Sélah.
5. (3:6) Já jsem lehl, a spal jsem, i zas procítil; nebo mne zdr¾oval Hospodin.
6. (3:7) Nebudu» se báti mnoha tisícù lidí, kteøí¾ se vùkol kladou proti mnì.
7. (3:8) Povstani¾, Hospodine, zachovej mne, Bo¾e mùj, který¾ jsi zbil v¹ech nepøátel mých líce, a zuby bezbo¾níkù zvyrá¾el.
8. (3:9) Tvé», ó Hospodine, jest spasení, a nad lidem tvým po¾ehnání tvé. Sélah.
(c) Bùh. Pou¾ito s laskavým svolením. Pøevod do HTML: Michal Rovnaník