Pøedchozí Žalm 30 Další
1. (30:1) Žalm písnė, pøi posvėcení domu Davidova. (30:2) Vyvyšovati tė budu, Hospodine, nebo jsi vyvũšil mne, aniž jsi obradoval nepøátel mũch nade mnou.
2. (30:3) Hospodine Bože mųj, k tobėģ jsem volal, a uzdravil jsi mne.
3. (30:4) Hospodine, vyvedl jsi z pekla duši mou, obživil jsi mne, abych s jinũmi nesstoupil do hrobu.
4. (30:5) Žalmy zpívejte Hospodinu svatí jeho, a oslavujte památku svatosti jeho.
5. (30:6) Nebo na kratičko trvá v hnėvė svém, všecken pak život v dobré líbeznosti své; z večera potrvá pláč, ale z jitra navrátí se prozpėvování.
6. (30:7) I jáģ jsem øekl, když mi se šģastnė vedlo: Nepohnu se na vėky.
7. (30:8) Nebo ty, Hospodine, podlé dobøe líbezné vųle své silou upevnil jsi horu mou, ale jakž jsi skryl tváø svou, byl jsem pøestrašen.
8. (30:9) I volal jsem k tobė, Hospodine, Pánu pokornė jsem se modlil, øka:
9. (30:10) Jakũ bude užitek z mé krve, jestliže sstoupím do jámy? Zdaliž tė prach oslavovati bude? Zdaliž zvėstovati bude pravdu tvou?
10. (30:11) Vyslyšiž, Hospodine, a smiluj se nade mnou, Hospodine, budiž mųj spomocník.
11. (30:12) I obrátil jsi mi pláč mųj v plésání, odvázal jsi pytel mųj, a pøepásals mne veselím.
12. (30:13) Protož tobė žalmy zpívati bude jazyk mųj, a nebude mlčeti. Hospodine Bože mųj, na vėky tė oslavovati budu.
(c) Bųh. Použito s laskavũm svolením. Pøevod do HTML: Michal Rovnaník