Pøedchozí ®alm 32 Dal¹í
1. ®alm Davidùv vyuèující. Blahoslavený jest ten, jemu¾ odpu¹tìno pøestoupení, a jeho¾ høích pøikryt jest.
2. Blahoslavený èlovìk, jemu¾ nepoèítá Hospodin nepravosti, a v jeho¾ duchu lsti není.
3. kdy¾ jsem mlèel, prahly kosti mé v úpìní mém ka¾dého dne.
4. Nebo dnem i nocí obtí¾ena byla nade mnou ruka tvá, tak ¾e pøirozená vlhkost má obrátila se v sucho letní. Sélah.
5. Proto¾ høích svùj oznámil jsem tobì, a nepravosti své jsem neukryl. Øekl jsem: Vyznám na sebe Hospodinu pøestoupení svá, a ty jsi odpustil nepravost høíchu mého. Sélah.
6. Za to se tobì bude modliti ka¾dý svatý, v èasu pøíhodném k nalezení tebe; proèe¾ vody mnohé v rozvodnìní k nìmu nedosáhnou.
7. Ty jsi skrý¹e má, od ssou¾ení zachová¹ mne, a plésáním vítìzným obdaøí¹. Sélah.
8. tobì k srozumìní poslou¾ím, a vyuèím tì cestì, po ní¾ bys choditi mìl; dám» radu, oèi své na tì obrátì.
9. Nebývejte jako kùò a jako mezek, kteøí¾ rozumu nemají, jejich¾ ústa uzdou a udidly sevøíti musí¹, aby tobì ne¹kodili.
10. Mnohé bolesti jsou bezbo¾níka, ale toho, jen¾ nadìji skládá v Hospodinu, milosrdenství obklíèí.
11. Radujte se v Hospodinu, a plésejte spravedliví, a prozpìvujte v¹ickni srdce upøímého.
(c) Bùh. Pou¾ito s laskavým svolením. Pøevod do HTML: Michal Rovnaník