Předchozí Žalm 34 Další
1. (34:1) Davidův, když proměnil oblíčej svůj před Abimelechem; pročež jsa od něho vyhnán, odšel. (34:2) Dobrořečiti budu Hospodinu každého času, vždycky chvála jeho v ústech mých.
2. (34:3) V Hospodinu chlubiti se bude duše má, což uslyšíc tiší, budou se veseliti.
3. (34:4) Zvelebujtež se mnou Hospodina, a jméno jeho společně vyvyšujme.
4. (34:5) Hledal jsem Hospodina, a vyslyšel mne, a ze všech přístrachů mých vytrhl mne.
5. (34:6) Pročež k němu patřiti budou, a sbíhati se, a nebudou zahanbeny tváři jejich, ale řkou:
6. (34:7) Tento chudý volal a Hospodin vyslyšel, i ze všech úzkostí jeho vysvobodil jej.
7. (34:8) Vojensky se klade anděl Hospodinův okolo těch, kteříž se ho bojí, a zastává jich.
8. (34:9) Okuste a vizte, jak dobrý jest Hospodin. Blahoslavený člověk, kterýž doufá v něho.
9. (34:10) Bojtež se Hospodina svatí jeho; neboť nemívají nedostatku ti, kdož se ho bojí.
10. (34:11) Lvíčátka nedostatek a hlad trpívají, ale ti, kteříž hledají Hospodina, nemívají nedostatku ve všem dobrém.
11. (34:12) Poďtež, dítky, poslouchejte mne, bázni Hospodinově vyučovati vás budu.
12. (34:13) Který člověk žádostiv jest života, a miluje dny, aby užíval dobrých věcí?
13. (34:14) Zdržuj jazyk svůj od zlého, a rty své od mluvení lsti.
14. (34:15) Odstup od zlého, a čiň dobré, hledej pokoje, a stíhej jej.
15. (34:16) Oči Hospodinovy obrácené jsou k spravedlivým, a uši jeho k volání jejich:
16. (34:17) Ale zůřivý oblíčej Hospodinův proti těm, kteříž páší zlé věci, aby vyplénil z země památku jejich.
17. (34:18) Volají-li spravedliví, Hospodin vyslýchá, a ze všech jejich úzkostí je vytrhuje.
18. (34:19) Nebo blízko jest Hospodin těm, kteříž jsou srdce skroušeného, a potřeným v duchu spomáhá.
19. (34:20) Mnohé úzkosti jsou spravedlivého, ale Hospodin ze všech jej vytrhuje.
20. (34:21) Onť ostříhá všech kostí jeho, žádná z nich nebývá zlámána.
21. (34:22) Bezbožníka zahubí zlost, a ti, kteříž nenávidí spravedlivého, zkaženi budou.
22. (34:23) Služebníků pak svých duše vykoupí Hospodin, a nebudou zkaženi, kteříž doufají v něho.
(c) Bůh. Použito s laskavým svolením. Převod do HTML: Michal Rovnaník