Předchozí ®alm 35 Daląí
1. ®alm Davidův. Suď se, Hospodine, s těmi, kteříľ se se mnou soudí; bojuj proti těm, kteříľ proti mně bojují.
2. Pochy» ątít a pavézu, a povstaň mi ku pomoci.
3. Vezmi i kopí, a vyjdi vstříc těm, kteříľ táhnou proti mně. Rciľ duąi mé: Spasení tvé já» jsem.
4. Necha» se zahanbí a zapýří ti, kteříľ hledají duąe mé; zpět a» jsou obráceni a zahanbeni ti, kteříľ mi zlé obmýąlejí.
5. A» jsou jako plevy před větrem, a anděl Hospodinův rozptylujľ je.
6. Cesta jejich budiľ temná a plzká, a anděl Hospodinův stihej je.
7. Nebo jsou bez příčiny polékli v jámě osídlo své, bez příčiny vykopali jámu duąi mé.
8. Připadniľ na ně setření, jehoľ se nenadáli, a sít jejich, kterouľ ukryli, a» je uloví; s hřmotem a» do ní vpadnou.
9. Duąe má pak a» se veselí v Hospodinu, a a» raduje se v spasení jeho.
10. A tu» vąecky kosti mé řeknou: Hospodine, kdo jest podobný tobě, jeąto vytrhujeą ztrápeného z moci toho, kterýľ nad něj silnějąí jest, tolikéľ chudého a nuzného od toho, kterýľ ho násilně loupí?
11. Povstávají svědkové lľiví, a na to, o čemľ nevím, dotazují se mne.
12. Zlým za dobré mi se odplacují, duąe mé zbaviti mne chtíce,
13. Jeľto já v nemoci jejich pytlem jsem se přiodíval, duąi svou postem trápil, a sám u sebe za ně často se modlil.
14. Jako k příteli, jako k bratru vlastnímu jsem chodíval; jakoľto ten, kterýľ po matce kvílí, smutek nesa, tak jsem se poniľoval.
15. Ale oni z mého zlého radovali se, a rotili se; shromaľďovali se proti mně i ti nejneváľnějąí, o čemľ jsem nevěděl; utrhali mi, a nemlčeli.
16. S pokrytci, posměvači, fatkáři ąkřipěli na mne zuby svými.
17. Pane, dlouho-liľ se dívati budeą? Vytrhni duąi mou od zhouby jejich, od lvů jedinkou mou.
18. I budu tě oslavovati v shromáľděnívelikém, ve mnoľství lidu tebe chváliti budu.
19. Nechaľ» se nade mnou neradují ti, kteříľ bezprávně ke mně se nepřátelsky mají; ti, kteříľ mne nenávidí bez příčiny, a» nemhourají očima.
20. Nebo» nemluví ku pokoji, ale proti pokojným na zemi slova lstivá vymýąlejí.
21. Anobrľ rozdírají proti mně ústa svá, a říkají: Hahá, hahá, jiľ» vidí oko naąe.
22. Vidíą ty to, Hospodine, neodmlčujľ se, Pane, nevzdalujľ se ode mne.
23. Probudiľ se a proci» k soudu mému, Boľe můj a Pane můj, k obhájení pře mé.
24. Suď mne podlé spravedlnosti své, Hospodine Boľe můj, a» se neradují nade mnou.
25. A» neříkají v srdci svém: Měhoděk duąi naąí; a» neříkají: Sehltili jsme jej.
26. Ale a» se zahanbí a zapýří vąickni radující se mému zlému, v stud a hanbu a» jsou oblečeni ti, kteříľ se zpínají proti mně.
27. Ti pak, kteříľ mi přejí mé spravedlnosti, a» plésají, a radují se, a a» říkají vľdycky: Veleslaven budiľ Hospodin, kterýľ přeje pokoje sluľebníku svému.
28. I můj jazyk ohlaąovati bude spravedlnost tvou, a na kaľdý den chválu tvou.
(c) Bůh. Pouľito s laskavým svolením. Převod do HTML: Michal Rovnaník