Předchozí Žalm 36 Další
1. (36:1) Přednímu z kantorů, služebníka Hospodinova Davida. (36:2) Převrácenost bezbožníka pojišťuje u vnitřnosti srdce mého, že není žádné bázně Boží před očima jeho.
2. (36:3) Nebo mu ona pochlebuje před očima jeho, aby vykonal nepravost svou až do zošklivení.
3. (36:4) Slova úst jeho jsou nepravá a lstivá, přestal srozumívati, aby dobře činil.
4. (36:5) Nepravost smýšlí i na ložci svém, ustavuje se na cestě nedobré, zlého se nevaruje.
5. (36:6) Hospodine, až do nebes milosrdenství tvé, pravda tvá až do nejvyšších oblaků.
6. (36:7) Spravedlnost tvá jako nejvyšší hory, soudové tvoji jako hlubokost nesmírná; lidi i hovada sám zachováváš, Hospodine.
7. (36:8) Jak převelmi drahé jest milosrdenství tvé, Bože, a protož synové lidští v stínu křídel tvých doufají.
8. (36:9) Tučností domu tvého rozvlažováni bývají, a potokem rozkoší svých napájíš je.
9. (36:10) Nebo u tebe jest studnice života, a v světle tvém světlo vidíme.
10. (36:11) Rozprostři milosrdenství své na ty, kteříž tebe znají, a spravedlnost tvou na upřímé srdcem.
11. (36:12) Nechažť nedotírá na mne noha pyšných, a ruka bezbožníků ať mne nezavozuje.
12. (36:13) Tam, kdež padají činitelé nepravosti, poraženi bývají, a nemohou povstati.
(c) Bůh. Použito s laskavým svolením. Převod do HTML: Michal Rovnaník