Předchozí ®alm 37 Daląí
1. ®alm Davidův. Nehněvej se příčinou zlostníků, nechtěj záviděti těm, kteříľ páąí nepravost.
2. Nebo jako tráva v náhle pod»ati budou, a jako zelená bylina uvadnou.
3. Doufej v Hospodina, a
4. Těą se v Hospodinu, a dá tobě ľádosti srdce tvého.
5. Uval na Hospodina cestu svou, a sloľ v něm naději, on» zajisté vąecko spraví.
6. A vyvede» spravedlnost tvou jako světlo, a nevinu tvou jako poledne.
7. Mlčelivě se měj k Hospodinu, a očekávej na něj pečlivě. Nekormu» se příčinou toho, jemuľ se daří na cestě jeho, příčinou člověka, kterýľ provodí, coľkoli umyslil.
8. Pus» mimo sebe hněv, a zanech prchlivosti; nezpouzej se tak, abys zle činiti chtěl.
9. Nebo zlostníci vypléněni budou, ale ti, kteříľ očekávají na Hospodina, dědičně zemí vládnouti budou.
10. Po malé chvíli zajisté, an» bezboľníka nebude, a pohledíą na místo jeho, an» ho jiľ není.
11. Ale tiąí dědičně obdrľí zemi, a rozkoą míti budou ve mnoľství pokoje.
12. Zle myslí bezboľník o spravedlivém, a ąkřipí na něj zuby svými,
13. Ale Hospodin směje se jemu; nebo vidí, ľe se přibliľuje den jeho.
14. Vytrhují» bezboľníci meč, a natahují lučiątě své, aby porazili chudého a nuzného, aby hubili ty, kteříľ jsou ctného obcování;
15. Ale meč jejich vejde v jejich srdce, a lučiątě jejich budou polámána.
16. Lepąí jest málo, coľ má spravedlivý, neľ veliká bohatství bezboľníků mnohých.
17. Nebo ramena bezboľných polámána budou, spravedlivé pak zdrľuje Hospodin.
18. Zná» Hospodin dny upřímých, protoľ dědictví jejich na věky zůstane.
19. Nebudou» zahanbeni v čas zlý, a ve dnech hladu nasyceni budou;
20. Ale bezboľníci zahynou, a nepřátelé Hospodinovi, jak tuk beranů s dymem mizí, tak zmizejí.
21. Vypůjčuje bezboľník, a nemá co oplatiti, ale spravedlivý milost činí, a rozdává.
22. Nebo poľehnaní ode Pána zemí vládnouti budou, ale zlořečení od něho budou vypléněni.
23. Krokové člověka spravedlivého od Hospodina spravováni bývají, a cestu jeho libuje.
24. Jestliľe by upadl, neurazí se; nebo Hospodin drľí jej za ruku jeho.
25. Mlad jsem byl, a sstaral jsem se, a neviděl jsem spravedlivého opuątěného, ani semene jeho ľebrati chleba.
26. Kaľdého dne milost činí, i půjčuje, a vąak símě jeho jest v poľehnání.
27. Odstup od zlého, a čiň dobré, a bydliti budeą na věky.
28. Nebo Hospodin miluje soud, a neopouątí svatých svých, na věky v stráľi jeho budou; símě pak bezboľníků bude vypléněno.
29. Ale spravedliví ujmou zemi dědičně, a na věky v ní přebývati budou.
30. Ústa spravedlivého mluví moudrost, a jazyk jeho vynáąí soud.
31. Zákon Boha jeho jest v srdci jeho, pročeľ nepodvrtnou se nohy jeho.
32. ©pehuje» bezboľník po spravedlivém, a hledá ho zahubiti;
33. Ale Hospodin ho nenechá v ruce jeho, aniľ ho dopustí potupiti, kdyľ by souzen byl.
34. Očekávejľ tedy na Hospodina, a ostříhej cesty jeho, a on tě povýąí, abys dědičně obdrľel zemi, z níľ ľe vykořeněni budou bezboľníci, uhlédáą.
35. Viděl jsem bezboľníka hrozné síly, an se rozloľil jako zelený samorostlý strom.
36. Ale tudíľ pominul, a aj nebylo ho; nebo hledal jsem ho, a není nalezen.
37. Pozor měj na poboľného, a viz upřímého, ľe» takového člověka poslední věci jsou potěąené,
38. Přestupníci pak ľe tolikéľ vyhlazeni budou, a bezboľníci naposledy vy»ati.
39. Ale spasení spravedlivých jest od Hospodina, on» jest síla jejich v času ssouľení.
40. Spomáhá» jim Hospodin, a je vytrhuje, vytrhuje je od bezboľníků, a zachovává je; nebo doufají v něho.
(c) Bůh. Pouľito s laskavým svolením. Převod do HTML: Michal Rovnaník