Předchozí ®alm 38 Daląí
1. (38:1) ®alm Davidův k připomínání. (38:2) Hospodine, v prchlivosti své netresci mne, ani v hněvě svém kárej mne.
2. (38:3) Nebo střely tvé uvázly ve mně, a ruka tvá na mne těľce dolehla.
3. (38:4) Nic není celého v těle mém pro tvou hněvivost, nemají pokoje kosti mé pro hřích můj.
4. (38:5) Nebo nepravosti mé vzeąly nad hlavu mou, jako břímě těľké nemoľné jsou mi k unesení.
5. (38:6) Zahnojily se, a kyąí rány mé pro bláznovství mé.
6. (38:7) Pohrbený a sklíčený jsem náramně, kaľdého dne v smutku chodím.
7. (38:8) Nebo ledví má plná jsou mrzkosti, a nic není celého v těle mém.
8. (38:9) Zemdlen jsem a potřín převelice, řvu pro úzkost srdce svého.
9. (38:10) Pane, před tebou jest vąecka ľádost má, a vzdychání mé není před tebou skryto.
10. (38:11) Srdce mé zmítá se, opustila mne síla má, i to světlo očí mých není se mnou.
11. (38:12) Ti, kteříľ mne milovali, a tovaryąi moji, ątítí se ran mých, a příbuzní moji zdaleka stojí.
12. (38:13) Ti pak, kteříľ stojí o bezľivotí mé, osídla lécejí, a kteříľ mého zlého hledají, mluví převráceně, a přes celý den lest a chytrost smýąlejí.
13. (38:14) Ale já jako hluchý neslyąím, a jako němý, kterýľ neotvírá úst svých;
14. (38:15) Tak jsem, jako člověk, kterýľ neslyąí, a v jehoľ ústech není ľádného odporu.
15. (38:16) Nebo na tě, Hospodine, očekávám, ty za mne odpovíą, Pane Boľe můj.
16. (38:17) Nebo jsem řekl: A» se neradují ze mne, poklesla-li by se noha má, a» se pyąně nepozdvihují nade mnou,
17. (38:18) Poněvadľ k snáąení bíd hotov jsem, anobrľ bolest má vľdycky jest přede mnou.
18. (38:19) A ľe nepravosti své vyznávám, a pro hřích svůj tesklím.
19. (38:20) Pročeľ nepřátelé moji veseli jsouce, silí se, a rozmnoľují se ti, kteříľ mne bez příčiny nenávidí.
20. (38:21) A zlým za dobré mi se odplacujíce, činí mi protivenství, proto ľe dobrého následuji.
21. (38:22) Neopouątějľ mne, Hospodine Boľe můj, nevzdalujľ se ode mne.
22. (38:23) Přispěj k spomoľení mému, Pane spasení mého.
(c) Bůh. Pouľito s laskavým svolením. Převod do HTML: Michal Rovnaník