Pøedchozí ®alm 4 Dal¹í
1. (4:1) Pøednímu zpìváku na neginot, ¾alm Davidùv. (4:2) Kdy¾ volám, vysly¹ mne, Bo¾e spravedlnosti mé. Ty jsi mi v úzkosti prostranství zpùsoboval, smiluj se nade mnou, a vysly¹ modlitbu mou.
2. (4:3) Synové lid¹tí, dokud¾ sláva má v potupì bude? Dlouho-li¾ marnost milovati a l¾i hledati budete? Sélah.
3. (4:4) Vìzte, ¾e» jest oddìlil Hospodin sobì milého. Vysly¹í» mne Hospodin, kdy¾ k nìmu volati budu.
4. (4:5) Uleknìte¾ se a nehøe¹te, pøemy¹lujte o tom v srdci svém, na lo¾ci svém, a umlknìte. Sélah.
5. (4:6) Obìtujte obìti spravedlnosti, a doufejte v Hospodina.
6. (4:7) Mnozí øíkají: Ó bychom vidìti mohli dobré vìci. Hospodine, pozdvihni nad námi jasného oblíèeje svého,
7. (4:8) I zpùsobí¹ radost v srdci mém vìt¹í, ne¾ oni mívají, kdy¾ obilé a víno jejich se obrodí.
8. (4:9) Já» u pokoji i lehnu i spáti budu; nebo ty, Hospodine, sám zpùsobí¹ mi bydlení bezpeèné.
(c) Bùh. Pou¾ito s laskavým svolením. Pøevod do HTML: Michal Rovnaník