Pøedchozí ®alm 43 Dal¹í
1. Suï mne, ó Bo¾e, a zasaï se o mou pøi; od národu nemilosrdného, a od èlovìka lstivého a nepravého vytrhni mne.
2. Nebo ty jsi Bùh mé síly. Proè jsi mne zapudil? Proè pro ssou¾ení od nepøítele v smutku mám ustaviènì choditi?
3. Se¹li¾ svìtlo své a pravdu svou, to a» mne vodí a zprovodí na horu svatosti tvé a do pøíbytkù tvých,
4. Abych pøistoupil k oltáøi Bo¾ímu, k Bohu radostného plésání mého, a budu tì oslavovati na harfì, ó Bo¾e, Bo¾e mùj.
5. Proè jsi smutná, du¹e má, a proè se kormoutí¹ ve mnì? Poseèkej na Boha, nebo» je¹tì vyznávati jej budu; on» jest hojné spasení tváøi mé a Bùh mùj.
(c) Bùh. Pou¾ito s laskavým svolením. Pøevod do HTML: Michal Rovnaník