Pøedchozí ®alm 47 Dal¹í
1. (47:1) Pøednímu zpìváku z synù Chóre, ¾alm. (47:2) V¹ickni národové plésejte rukama, trubte Bohu s hlasitým prozpìvováním.
2. (47:3) Nebo Hospodin nejvy¹¹í, hrozný, jest král veliký nade v¹í zemi.
3. (47:4) Uvozuje lidi v moc na¹i, a národy pod nohy na¹e.
4. (47:5) Oddìlil nám za dìdictví na¹e slávu Jákobovu, kterého¾ miloval. Sélah.
5. (47:6) Vstoupil Bùh s troubením, Hospodin s zvukem trouby.
6. (47:7) ®almy zpívejte Bohu, zpívejte; zpívejte ¾almy králi na¹emu, zpívejte.
7. (47:8) Nebo král v¹í zemì Bùh jest, zpívejte ¾almy rozumnì.
8. (47:9) Kraluje» Bùh nad národy, Bùh sedí na trùnu svém svatém.
9. (47:10) Kní¾ata národù pøipojili se k lidu Boha Abrahamova; nebo pavézy zemì Bo¾í jsou, proèe¾ on náramnì vyvý¹en jest.
(c) Bùh. Pou¾ito s laskavým svolením. Pøevod do HTML: Michal Rovnaník