Pøedchozí ®alm 48 Dal¹í
1. (48:1) Píseò ¾almu synù Chóre. (48:2) Veliký jest Hospodin, a pøevelmi chvalitebný v mìstì Boha na¹eho, na hoøe svatosti své.
2. (48:3) Ozdoba krajiny, útìcha v¹í zemì jesti» hora Sion, k stranì pùlnoèní, mìsto krále velikého.
3. (48:4) Bùh na palácích jeho, a znají ho býti vysokým hradem.
4. (48:5) Nebo aj, králové kdy¾ se shromá¾dili a spolu táhli,
5. (48:6) Sami to uzøev¹e, velmi se divili, a pøedì¹eni byv¹e, náhle utíkali.
6. (48:7) Tu» jest je strach popadl, a bolest jako ¾enu rodící.
7. (48:8) Vìtrem východním rozrá¾í¹ lodí Tarské.
8. (48:9) Jak¾ jsme slýchali, tak jsme spatøili, v mìstì Hospodina zástupù, v mìstì Boha na¹eho. Bùh upevní je a¾ na vìky.
9. (48:10) Rozjímáme, ó Bo¾e, milosrdenství tvé u prostøed chrámu tvého.
10. (48:11) Jako¾ jméno tvé, Bo¾e, tak i chvála tvá a¾ do konèin zemì; pravice tvá zajisté plná jest spravedlnosti.
11. (48:12) Raduj se, horo Sione, plésejte, dcery Judské, z pøíèiny soudù Bo¾ích.
12. (48:13) Obejdìte Sion, a obstupte jej, seètìte vì¾e jeho.
13. (48:14) Pøilo¾te mysl svou k ohradì, popatøte na paláce jeho, abyste umìli vypravovati vìku potomnímu,
14. (48:15) ®e tento Bùh jest Bùh ná¹ na vìèné vìky, a ¾e on vùdce ná¹ bude a¾ do smrti.
(c) Bùh. Pou¾ito s laskavým svolením. Pøevod do HTML: Michal Rovnaník