Předchozí ®alm 49 Daląí
1. (49:1) Přednímu kantoru z synů Chóre, ľalm. (49:2) Slyąte to vąickni národové, pozorujte vąickni obyvatelé zemątí.
2. (49:3) Tak z lidu obecného, jako z povýąených, tak bohatý, jako chudý.
3. (49:4) Ústa má mluviti budou moudrost, a přemyąlování srdce mého rozumnost.
4. (49:5) Nakloním k přísloví ucha svého, a při harfě vykládati budu přípovídku svou.
5. (49:6) I proč se báti mám ve dnech zlých, aby nepravost těch, kteříľ mi na paty ąlapají, mne obklíčiti měla?
6. (49:7) Kteříľ doufají v svá zboľí, a mnoľstvím bohatství svého se chlubí.
7. (49:8) ®ádný bratra svého nijakľ vykoupiti nemůľe, ani Bohu za něj dáti mzdy vyplacení,
8. (49:9) (Nebo» by velmi drahé musilo býti vyplacení duąe jejich, protoľ nedovede» toho na věky),
9. (49:10) Aby ľiv byl věčně, a neviděl poruąení.
10. (49:11) Nebo se vídá, ľe i moudří umírají, blázen a hovadný člověk zaroveň hynou, zboľí svého i cizím zanechávajíce.
11. (49:12) Myąlení jejich jest, ľe domové jejich věční jsou, a příbytkové jejich od národu do pronárodu; pročeľ je po krajinách nazývají jmény svými.
12. (49:13) Ale člověk v slávě netrvá, jsa podobný hovadům, kteráľ hynou.
13. (49:14) Taková snaľnost jejich jest bláznovstvím při nich, vąak potomci jejich ústy svými to schvalují. Sélah.
14. (49:15) Jako hovada v pekle skladeni budou, smrt je ľráti bude, ale upřímí panovati budou nad nimi v jitře; způsob pak oněchno aby zvetąel, z příbytku svého octnou se v hrobě.
15. (49:16) Ale Bůh vykoupí duąi mou z moci pekla, kdyľ mne přijme. Sélah.
16. (49:17) Neboj se, kdyľ by někdo zbohatl, a kdyľ by se rozmnoľila sláva domu jeho.
17. (49:18) Při smrti zajisté ničeho nevezme, aniľ sstoupí za ním sláva jeho.
18. (49:19) Ač»koli duąi své, pokudľ jest ľiv, lahodí; k tomu chválí jej i jiní, kdyľ sobě čistě povoluje:
19. (49:20) A vąak musí se odebrati za věkem otců svých, a na věky světla neuzří.
20. (49:21) Summou: Člověk jsa ve cti, neusrozumí-li sobě, bývá učiněn podobný hovadům, kteráľ hynou.
(c) Bůh. Pouľito s laskavým svolením. Převod do HTML: Michal Rovnaník