Pøedchozí ®alm 53 Dal¹í
1. (53:1) Pøednímu z kantorù na machalat, vyuèující ¾alm Davidùv. (53:2) Øíká blázen v srdci svém: Není Boha. Poru¹eni jsou, a ohavnou pá¹í nepravost; není, kdo by èinil dobré.
2. (53:3) Bùh s nebe popatøil na syny lidské, aby vidìl, byl-li by kdo rozumný a hledající Boha.
3. (53:4) Aj, ka¾dý z nich nazpìt od¹el, napoøád neu¾iteèní uèinìni jsou; není, kdo by èinil dobré, není ani jednoho.
4. (53:5) Zdali¾ nevìdí v¹ickni èinitelé nepravosti, lid mùj s¾írajíce, jako by chléb jedli? Boha pak nevzývají.
5. (53:6) Tu» se náramnì stra¹iti budou, kde¾ není strachu. Bùh zajisté rozptýlí kosti tìch, kteøí¾ tì vojensky oblehli; zahanbí¹ je, nebo Bùh pohrdl jimi.
6. (53:7) Ó by z Siona dáno bylo spasení Izraelovi. Kdy¾ Bùh zase pøivede zajaté lidu svého, plésati bude Jákob, a veseliti se Izrael.
(c) Bùh. Pou¾ito s laskavým svolením. Pøevod do HTML: Michal Rovnaník