Pøedchozí ®alm 54 Dal¹í
1. (54:1) Pøednímu z kantorù na neginot, vyuèující ¾alm Davidùv, (54:2) Kdy¾ pøi¹li Zifej¹tí, a øekli Saulovi: Neví¹-li¾, ¾e se David pokrývá u nás? (54:3) Bo¾e, spasena mne uèiò pro jméno své, a v moci své veï pøi mou.
2. (54:4) Bo¾e, sly¹ modlitbu mou, pozoruj øeèi úst mých.
3. (54:5) Nebo» jsou cizí povstali proti mnì, a ukrutníci hledají du¹e mé, nepøedstavujíce sobì Boha pøed oblíèej svùj. Sélah.
4. (54:6) Aj, Bùh» jest spomocník mùj; Pán s tìmi jest, kteøí¾ jsou podpùrcové ¾ivota mého.
5. (54:7) Odpla» zlým nepøátelùm mým, v pravdì své vypleò je, ó Pane.
6. (54:8) I budu» dobrovolnì obìti obìtovati, slaviti budu jméno tvé, Hospodine, proto ¾e jest dobré.
7. (54:9) Nebo z ssou¾ení v¹elikého vytrhl mne Bùh, nýbr¾ i pomstu nad nepøátely mými vidìlo oko mé.
(c) Bùh. Pou¾ito s laskavým svolením. Pøevod do HTML: Michal Rovnaník