Předchozí ®alm 55 Daląí
1. (55:1) Přednímu kantoru na neginot, vyučující ľalm Davidův. (55:2) Slyą, ó Boľe, modlitbu mou, a neskrývej se před prosbou mou.
2. (55:3) Pozoruj a vyslyą mne, nebo» naříkám v úpění svém, a kormoutím se,
3. (55:4) A to pro křik nepřítele, pro nátisk bezboľníka; nebo» sčítají na mne lľivé věci, a s vzteklostí se proti mně postavují.
4. (55:5) Srdce mé bolestí ve mně, a strachové smrti připadli na mne.
5. (55:6) Bázeň a strach přiąel na mne, a hrůza přikvačila mne.
6. (55:7) I řekl jsem: Ó bych měl křídla jako holubice, zaletěl bych a poodpočinul.
7. (55:8) Aj, daleko bych se vzdálil, a přebýval bych na pouąti. Sélah.
8. (55:9) Pospíąil bych ujíti větru prudkému a vichřici.
9. (55:10) Zkaz je, ó Pane, změ» jazyk jejich, nebo» jsem spatřil bezpráví a rozbroj v městě.
10. (55:11) Dnem i nocí ty věci je obkličují po zdech jeho, a v prostředku jeho jest nepravost a převrácenost.
11. (55:12) Těľkosti jsou u prostřed něho, aniľ vychází chytrost a lest z ulic jeho.
12. (55:13) Nebo ne nějaký nepřítel útrľky mi činil, sic jinak snesl bych to; ani ten, kdoľ mne nenávidí, pozdvihl se proti mně, nebo skryl bych se před ním:
13. (55:14) Ale ty, člověče mně rovný, vůdce můj a domácí můj;
14. (55:15) Jeąto jsme spolu mile tajné rady drľívali, a do domu Boľího společně chodívali.
15. (55:16) Ó by je smrt náhle přikvačila, tak aby za ľiva sstoupiti musili do pekla; nebo jest neąlechetnost v příbytcích jejich a u prostřed nich.
16. (55:17) Já pak k Bohu volati budu, a Hospodin vysvobodí mne.
17. (55:18) U večer, i ráno, téľ o poledni modliti se, a nezbedně volati budu, aľ i vyslyąí hlas můj.
18. (55:19) Vykoupí» duąi mou, tak aby v pokoji byla před válkou proti mně; nebo veliké mnoľství bylo jich při mně.
19. (55:20) Vyslyąí» Bůh silný, a je ssouľí, (nebo» sedí odvěčnosti, Sélah), proto ľe nenapravují, aniľ se bojí Boha.
20. (55:21) Vztáhl ruce své na ty, kteříľ s ním pokoj měli, a zruąil smlouvu svou.
21. (55:22) Libějąí neľ máslo byla slova úst jeho, ale v srdci boj; měkčejąí nad olej řeči jeho, a vąak byly jako mečové.
22. (55:23) Uvrz na Hospodina břímě své, a on» opatrovati tě bude, aniľ dopustí, aby na věky pohnut byl spravedlivý.
23. (55:24) Ale onyno, ty Boľe, svedeą do jámy zatracení; lidé zajisté vraľedlní a lstiví nedojdou polovice dnů svých, já pak v tebe doufati budu.
(c) Bůh. Pouľito s laskavým svolením. Převod do HTML: Michal Rovnaník