Pøedchozí ®alm 57 Dal¹í
1. (57:1) Pøednímu kantoru, jako: Nevyhlazuj, zlatý ¾alm Davidùv, kdy¾ utekl pøed Saulem do jeskynì. (57:2) Smiluj se nade mnou, ó Bo¾e, smiluj se nade mnou; nebo» v tebe doufá du¹e má, a v stínu køídel tvých schráním se, a¾ pøejde ssou¾ení.
2. (57:3) Volati budu k Bohu nejvy¹¹ímu, k Bohu silnému, který¾ dokonává za mne.
3. (57:4) On» po¹le s nebe, a zachová mne od potupy usilujícího mne sehltiti. Sélah. Po¹le Bùh milosrdenství své a pravdu svou.
4. (57:5) Du¹e má jest u prostøed lvù, bydlím mezi palièi, mezi lidmi, jejich¾ zubové kopí a støely, a jazyk jejich jako ostrý meè.
5. (57:6) Vyvy¹i¾ se nad nebesa, ó Bo¾e, a nade v¹ecku zemi sláva tvá.
6. (57:7) Tenata roztáhli nohám mým, sklíèili du¹i mou, vykopali pøede mnou jámu, ale sami upadli do ní. Sélah.
7. (57:8) Hotovo jest srdce mé, Bo¾e, hotovo jest srdce mé, zpívati a oslavovati tì budu.
8. (57:9) Probuï se, slávo má, probuï se, loutno a harfo, kdy¾ v svitání povstávám.
9. (57:10) Slaviti tì budu mezi lidmi, Pane, ¾almy prozpìvovati tobì budu mezi národy.
10. (57:11) Nebo veliké jest a¾ k nebi milosrdenství tvé, a a¾ k nejvy¹¹ím oblakùm pravda tvá.
11. (57:12) Vyvy¹i¾ se nad nebesa, ó Bo¾e, a nade v¹ecku zemi sláva tvá.
(c) Bùh. Pou¾ito s laskavým svolením. Pøevod do HTML: Michal Rovnaník