Pøedchozí ®alm 58 Dal¹í
1. (58:1) Pøednímu z kantorù, jako: Nevyhlazuj, Davidùv ¾alm zlatý. (58:2) Právì-li¾ vy, ó shromá¾dìní, spravedlnost vypovídáte? Upøímnì-li¾ soudy èiníte, vy synové lid¹tí?
2. (58:3) Anobr¾ radìji nepravosti v srdci ukládáte, a násilí rukou svých v zemi této odva¾ujete.
3. (58:4) Uchýlili se bezbo¾níci hned od narození, pobloudili hned od ¾ivota matky, mluvíce le¾.
4. (58:5) Jed v sobì mají jako jedovatý had, jako lítý had hluchý, který¾ zacpává ucho své,
5. (58:6) Aby nesly¹el hlasu zaklinaèù, a èarodìjníka v èáøích vycvièeného.
6. (58:7) Ó Bo¾e, potøi jim zuby v ústech jejich, støenovní zuby lvíèat tìch polámej, Hospodine.
7. (58:8) Nech» se rozplynou jako voda, a zmizejí; a» jsou jako ten, který¾ napíná luk, jeho¾ v¹ak støely se lámí,
8. (58:9) Jako hlemej¾ï, který¾ tratí se a mizí, jako nedochùdèe ¾eny, je¹to nespatøilo slunce.
9. (58:10) Prvé ne¾ lidé pocítí trní jejich a bodláku, hned za ¾iva zapálením jako vichøicí zachváceni budou.
10. (58:11) I bude se veseliti spravedlivý, kdy¾ uzøí pomstu, nohy své umyje ve krvi bezbo¾níka.
11. (58:12) Ano dí ka¾dý: V pravdì, ¾e» má u¾itek spravedlivý, jistì, ¾e» jest Bùh soudce na zemi.
(c) Bùh. Pou¾ito s laskavým svolením. Pøevod do HTML: Michal Rovnaník