Pøedchozí ®alm 6 Dal¹í
1. (6:1) Pøednímu kantoru na neginot, k nízkému zpìvu, ¾alm Davidùv. (6:2) Hospodine, netresci mne v hnìvì svém, ani v prchlivosti své kárej mne.
2. (6:3) Smiluj se nade mnou, Hospodine, nebo» jsem zemdlený; uzdrav mne, Hospodine, nebo ztrnuly kosti mé.
3. (6:4) Ano i du¹e má pøedì¹ena jest náramnì, ty pak, Hospodine, a¾ dokavad?
4. (6:5) Navrati¾ se, Hospodine, a vytrhni du¹i mou; spomoz mi pro milosrdenství své.
5. (6:6) Nebo mrtví nezpomínají na tebe, a v hrobì kdo tì bude oslavovati?
6. (6:7) Ustávám v úpìní svém, lo¾ce své ka¾dé noci svla¾uji, slzami svými postel svou smáèím.
7. (6:8) S¹kvrkla se zámutkem tváø má, sstarala se pøíèinou v¹ech nepøátel mých.
8. (6:9) Odstupte¾ ode mne v¹ickni èinitelé nepravosti; nebo» jest vysly¹el Hospodin hlas pláèe mého.
9. (6:10) Vysly¹el Hospodin pokornou modlitbu mou, Ho spodin modlitbu mou pøijal.
10. (6:11) Necha¾» se zastydí a pøedìsí zøejmì v¹ickni nepøátelé moji, necha¾» jsou zpìt obráceni a rychle zahanbeni.
(c) Bùh. Pou¾ito s laskavým svolením. Pøevod do HTML: Michal Rovnaník