Pøedchozí ®alm 60 Dal¹í
1. (60:1) Pøednímu z kantorù na ¹u¹an eduth, zlatý ¾alm Davidùv, k vyuèování, (60:2) Kdy¾ válku vedl proti Syrii Naharaim, a proti Syrii Soba, kdy¾to navrátil se Joáb, pobiv Idumejských v údolí slaném dvanácte tisícù. (60:3) Bo¾e, zavrhl jsi byl nás, roztrhls nás a hnìvals se, navrati¾ se zase k nám.
2. (60:4) Zatøásl jsi byl zemí a roztrhls ji, uzdravi¾ rozsedliny její, nebo» se chvìje.
3. (60:5) Ukazoval jsi lidu svému tvrdé vìci, napájels nás vínem zkormoucení.
4. (60:6) Ale nyní dal jsi tìm, kteøí¾ se tebe bojí, korouhev, aby ji vyzdvihli pro pravdu tvou. Sélah.
5. (60:7) A» jsou vysvobozeni milí tvoji, zachovávej¾ jich pravicí svou, a vysly¹ mne.
6. (60:8) Bùh mluvil skrze svatost svou, veseliti se budu, budu dìliti Sichem, a údolí Sochot rozmìøím.
7. (60:9) Mùj» jest Galád, mùj i Manasses, a Efraim síla hlavy mé, Juda uèitel mùj.
8. (60:10) Moáb medenice k umývání mému, na Edoma uvrhu obuv svou, proti mnì, Palestino, trub.
9. (60:11) Kdo mne uvede do mìsta ohra¾eného? Kdo mne zprovodí a¾ do Idumee?
10. (60:12) Zdali ne ty, ó Bo¾e, který¾ jsi nás byl zavrhl, a nevycházels, Bo¾e, s vojsky na¹imi?
11. (60:13) Udìli¾ nám pomoci pøed nepøítelem, nebo marná jest pomoc lidská.
12. (60:14) V Bohu udatnì sobì poèínati budeme, a on» po¹lapá nepøátely na¹e.
(c) Bùh. Pou¾ito s laskavým svolením. Pøevod do HTML: Michal Rovnaník