Pøedchozí ®alm 61 Dal¹í
1. (61:1) Pøednímu z kantorù na neginot, Davidùv. (61:2) Sly¹, ó Bo¾e, volání mé, pozoruj modlitby mé.
2. (61:3) Od konce zemì v sevøení srdce svého k tobì volám, na skálu nade mne vy¹¹í uvedi¾ mne.
3. (61:4) Nebo jsi býval mé útoèi¹tì, a pevná vì¾e pøed tváøí nepøítele.
4. (61:5) Budu» bydliti v stánku tvém na vìky, schráním se v skrý¹i køídel tvých. Sélah.
5. (61:6) Ty jsi zajisté, Bo¾e, vysly¹el ¾ádosti mé, dal jsi dìdictví bojícím se jména tvého.
6. (61:7) Ke dnùm krále více dnù pøidej, a» jsou léta jeho od národu do pronárodu,
7. (61:8) A» bydlí na vìky pøed tváøí Bo¾í; milosrdenství a pravdu nastroj, a» ho ostøíhají.
8. (61:9) A tak ¾almy zpívati budu jménu tvému na vìky, a sliby své plniti budu den po dni.
(c) Bùh. Pou¾ito s laskavým svolením. Pøevod do HTML: Michal Rovnaník