Pøedchozí ®alm 63 Dal¹í
1. (63:1) ®alm Davidùv, kdy¾ byl na pou¹ti Judské. (63:2) Bo¾e, Bùh silný mùj ty jsi, tebe» hned v jitøe hledám, tebe ¾ízní du¹e má, po tobì tou¾í tìlo mé, v zemi ¾íznivé a vyprahlé, v ní¾ není vody,
2. (63:3) Abych tì v svatyni tvé spatøoval, a vidìl sílu tvou a slávu tvou,
3. (63:4) (Nebo» jest lep¹í milosrdenství tvé, ne¾li ¾ivot), aby tì chválili rtové moji,
4. (63:5) A tak abych tobì dobroøeèil, pokud¾ jsem ¾iv, a ve jménu tvém pozdvihoval rukou svých.
5. (63:6) Jako tukem a sádlem sytila by se tu du¹e má, a s radostným rtù prozpìvováním chválila by ústa má.
6. (63:7) Jistì ¾e» na tì pamìtliv jsem i na lo¾ci svém, ka¾dého bdìní noèního pøemý¹lím o tobì.
7. (63:8) Nebo jsi mi býval ku pomoci, proto¾ v stínu køídel tvých prozpìvovati budu.
8. (63:9) Pøilnula du¹e má k tobì, pravice tvá zdr¾uje mne.
9. (63:10) Proèe¾ ti, kteøí¾ hledají pádu du¹e mé, sami vejdou do nejvìt¹í hlubokosti zemì.
10. (63:11) Zabijí ka¾dého z nich ostrostí meèe, i budou li¹kám za podíl.
11. (63:12) Král pak veseliti se bude v Bohu, i ka¾dý, kdo¾ skrze nìho pøisahá, chlubiti se bude; nebo ústa mluvících le¾ zacpána budou.
(c) Bùh. Pou¾ito s laskavým svolením. Pøevod do HTML: Michal Rovnaník