Předchozí ®alm 64 Daląí
1. (64:1) Přednímu z kantorů, ľalm Davidův. (64:2) Slyą, ó Boľe, hlas můj, kdyľ naříkám, před hrůzou nepřítele ostříhej ľivota mého.
2. (64:3) Skrej mne před úklady zlostníků, před zbouřením těch, kteříľ páąí nepravost,
3. (64:4) Kteříľ naostřili jako meč jazyk svůj, naměřili střelu svou, řeč přehořkou.
4. (64:5) Aby stříleli z skrýąí na upřímého; nenadále naň vystřelují, aniľ se koho bojí.
5. (64:6) Zatvrzují se ve zlém, smlouvají se, jak by poléci mohli osídla, a říkají: Kdo je spatří?
6. (64:7) Vyhledávají snaľně neąlechetnosti, hyneme od ran přelstivých; tak» vnitřnost a srdce člověka hluboké jest.
7. (64:8) Ale jakľ Bůh vystřelí na ně prudkou střelu, poraľeni budou.
8. (64:9) A ku pádu je přivede vlastní jazyk jejich; vzdálí se jich kaľdý, kdoľ by je viděl.
9. (64:10) I budou se báti vąickni lidé, a ohlaąovati skutek Boľí, a k srozumívání dílu jeho příčinu dadí.
10. (64:11) Spravedlivý pak veseliti se bude v Hospodinu, a v něm doufati, anobrľ chlubiti se budou vąickni, kteříľ jsou upřímého srdce.
(c) Bůh. Pouľito s laskavým svolením. Převod do HTML: Michal Rovnaník