Pøedchozí ®alm 67 Dal¹í
1. (67:1) Pøednìj¹ímu z kantorù na neginot, ¾alm k zpívání. (67:2) Bo¾e, smiluj se nad námi, a po¾ehnej nám, zasvì» oblíèej svùj nad námi, Sélah,
2. (67:3) Tak aby poznali na zemi cestu tvou, mezi v¹emi národy spasení tvé.
3. (67:4) I budou tì oslavovati národové, ó Bo¾e, oslavovati tì budou v¹ickni lidé.
4. (67:5) Veseliti se a prozpìvovati budou národové; nebo ty souditi bude¹ lidi v pravosti, a národy spravovati bude¹ na zemi. Sélah.
5. (67:6) I budou tì oslavovati národové, ó Bo¾e, oslavovati tì budou v¹ickni lidé.
6. (67:7) Zemì také vydá úrodu svou. Po¾ehnání svého udìli¾ nám Bùh, Bùh ná¹;
7. (67:8) Po¾ehnej nás Bùh, a bojte¾ se jeho v¹ecky konèiny zemì.
(c) Bùh. Pou¾ito s laskavým svolením. Pøevod do HTML: Michal Rovnaník