Předchozí ®alm 68 Daląí
1. (68:1) Přednímu z kantorů, Davidův ľalm k zpívání. (68:2) Povstane Bůh, a rozprchnou se nepřátelé jeho, a utekou od tváři jeho ti, kteříľ ho mají v nenávisti.
2. (68:3) Jakoľ rozehnán bývá dým, tak je rozľeneą; jakoľ se rozplývá vosk před ohněm, tak bezboľní zahynou před tváří Boľí.
3. (68:4) Spravedliví pak veselíce se, poskakovati budou před Bohem, a plésati budou radostí.
4. (68:5) Prozpěvujte Bohu, ľalmy zpívejte jménu jeho, vyrovnejte cestu tomu, kterýľ se vznáąí na oblacích. Hospodin jest jméno jeho, plésejteľ před ním.
5. (68:6) Otec jest sirotků a ochránce vdov, Bůh v příbytku svatém svém.
6. (68:7) Bůh samotné rozmnoľuje v domy, vyvodí vězně z okovů, zpurní pak bydliti musejí v zemi vyprahlé.
7. (68:8) Boľe, kdyľ jsi předcházel lid svůj, kdyľ jsi kráčel po pouąti, Sélah,
8. (68:9) Země se třásla, téľ i nebesa rozplývala se před tváří Boľí, i ta hora Sinai před přítomností Boľí, Boha Izraelského.
9. (68:10) Deątěm ątědrosti hojné skropoval jsi, Boľe, dědictví své, a kdyľ zemdlívalo, ty jsi je zase očerstvoval.
10. (68:11) Zástupové tvoji přebývají v něm, kteréľs ty nastrojil dobrotivostí svou pro chudého, ó Boľe.
11. (68:12) Pán dal slovo své, i těch, kteréľ potěąeně zvěstovaly, zástup veliký, řkoucích:
12. (68:13) Králové s vojsky utíkali, utíkali, a doma hlídající dělily kořisti.
13. (68:14) Ačkoli jste mezi kotly leľeti musili, vąak jste jako holubice, mající křídla postříbřená, a brky z ryzího zlata.
14. (68:15) Kdyľ Vąemohoucí rozptýlí krále v této zemi, zbělíą jako sníh na hoře Salmon.
15. (68:16) Hoře veliké, hoře v Bázan, hoře pahrbkovaté, hoře v Bázan.
16. (68:17) Pročeľ vyskakujete, hory pahrbkovaté? Na této» hoře zalíbilo se Bohu přebývati, jistě ľe» na ní Hospodin na věky přebývati bude.
17. (68:18) Vozů Boľích jest dvadceti tisíců, mnoho tisíců andělů, Pán pak mezi nimi jako na Sinai v svatyni přebývá.
18. (68:19) Vstoupil jsi na výsost, jaté jsi vedl vězně, vzal jsi dary pro lidi. I nejzpurnějąí k přebývání s námi, Hospodine Boľe, přivozujeą.
19. (68:20) Poľehnaný Pán, kaľdého dne nás osýpá dary svými, Bůh silný spasení naąeho. Sélah.
20. (68:21) On» jest Bůh silný náą, Bůh silný k hojnému spasení. Hospodin Pán z smrti vyvodí.
21. (68:22) Raní zajisté Bůh hlavu nepřátel svých, a vrch hlavy vlasatý chodícího v hříąích svých.
22. (68:23) Řekltě Pán: Zase» vyvedu své, jako z Bázan, zase vyvedu z hlubokosti mořské.
23. (68:24) A protoľ noha tvá zbrocena bude ve krvi, i jazyk psů tvých krví nepřátelskou.
24. (68:25) Spatřili slavné jití tvé, Boľe, jití silného Boha mého a krále mého v svatyni.
25. (68:26) Napřed ąli zpěváci, z zadu hrající na nástroje hudebné, u prostřed pak děvečky bubnující.
26. (68:27) V shromáľděních dobrořečte Bohu Pánu, kteříľ jste z národu Izraelského.
27. (68:28) Tu a» jest Beniamin maličký, kterýľ je opanoval, tu kníľata z Judy a houfové jejich, kníľata z Zabulona, i kníľata z Neftalíma.
28. (68:29) Obdařil tě Bůh tvůj silou. Potvrdiľ, Boľe, coľ jsi mezi námi vzdělal,
29. (68:30) Z chrámu svého nad Jeruzalémem, do něhoľ tobě přináąeti budou králové dary.
30. (68:31) Zahub zástup kopidlníků, sebrání mocných vůdců i lidu bujného, pyąně vykračující s kusy stříbra; rozptyl lidi ľádostivé válek.
31. (68:32) Přijdou» nejvzácnějąí z Egypta, Mouřenínská země rychle vztáhne ruku svou k Bohu.
32. (68:33) Království země zpívejte Bohu, ľalmy zpívejte Pánu, Sélah,
33. (68:34) Tomu, kterýľ se vznáąí nad nebem nebes starodávních; aj, vydává hlas svůj, hlas přemocný.
34. (68:35) Dejte čest síly Bohu, jehoľ důstojnost nad Izraelem, a velikomocnost jeho na oblacích.
35. (68:36) Přehrozný jsi, ó Boľe, z svatých příbytků svých. Bůh silný Izraelský, on» dává moc a sílu lidu svému, Bůh poľehnaný.
(c) Bůh. Pouľito s laskavým svolením. Převod do HTML: Michal Rovnaník