Předchozí ®alm 69 Daląí
1. (69:1) Přednímu z kantorů na ąoąannim, ľalm Davidův. (69:2) Vysvoboď mne, ó Boľe, nebo» jsou dosáhly vody aľ k duąi mé.
2. (69:3) Pohříľen jsem v hlubokém bahně, v němľ dna není; vąel jsem do hlubokosti vod, jejichľ proud zachvátil mne.
3. (69:4) Ustal jsem, volaje, vyschlo hrdlo mé, zemdlely oči mé od ohlídání se na Boha svého.
4. (69:5) Více jest těch, kteříľ mne nenávidí bez příčiny, neľ vlasů hlavy mé; zmocnili se ti, kteříľ mne vyhladiti usilují, a jsou nepřátelé moji bez mého provinění; to, čehoľ jsem nevydřel, nahraľovati jsem musil.
5. (69:6) Boľe, ty znáą sám nemoudrost mou, a výstupkové moji nejsou skryti před tebou.
6. (69:7) Nech» nebývají zahanbeni příčinou mou ti, kteříľ na tě očekávají, Pane, Hospodine zástupů; nech» nepřicházejí skrze mne k hanbě ti, kteříľ tě hledají, ó Boľe Izraelský.
7. (69:8) Nebo» pro tebe snáąím pohanění, a stud přikryl tvář mou.
8. (69:9) Cizí učiněn jsem bratřím svým, a cizozemec synům matky své,
9. (69:10) Proto ľe horlivost domu tvého snědla mne, a hanění hanějících tě na mne připadla.
10. (69:11) Kdyľ jsem plakal, postem trápiv duąi svou, bylo mi to ku potupě obráceno.
11. (69:12) Kdyľ jsem bral na se pytel místo roucha, tehdy jsem jim byl za přísloví.
12. (69:13) Pomlouvali mne, sedíce v bráně, a písničkou byl jsem těm, kteříľ pili víno.
13. (69:14) Já pak modlitbu svou k tobě odsílám, Hospodine, čas» jest dobré líbeznosti tvé. Ó Boľe, vedlé mnoľství milosrdenství svého vyslyą mne, pro pravdu svou spasitelnou.
14. (69:15) Vytrhni mne z bláta, abych nebyl pohříľen; nech» jsem vytrľen od těch, kteříľ mne nenávidí, jako z hlubokostí vod,
15. (69:16) Aby mne nezachvátili proudové vod, a nesehltila hlubina, ani se nade mnou zavřela prohlubně.
16. (69:17) Vyslyąiľ mne, Hospodine, nebo» jest dobré milosrdenství tvé; vedlé mnoľství slitování svých vzhlédniľ na mne.
17. (69:18) A neskrývej tváři své od sluľebníka svého, nebo» mám úzkost; rychle vyslyą mne.
18. (69:19) Přibliľ se k duąi mé, a vypros» ji; pro nepřátely mé vykup mne.
19. (69:20) Ty znáą pohanění mé, a zahanbení mé, i potupu mou, před tebou» jsou vąickni nepřátelé moji.
20. (69:21) Pohanění potřelo srdce mé, pročeľ jsem byl v ľalosti. Očekával jsem, zdali by mne kdo politoval, ale ľádného nebylo, zdali by kdo potěąiti chtěli, ale nedočkal jsem.
21. (69:22) Nýbrľ místo pokrmu poskytli mi ľluči, a v ľízni mé napájeli mne octem.
22. (69:23) Budiľ jim stůl jejich před nimi za osídlo, a pokojný způsob jejich místo síti.
23. (69:24) A» se zatmí oči jejich, aby viděti nemohli, a bedra jejich k stálému přiveď zemdlení.
24. (69:25) Vylí na ně rozhněvání své, a prchlivost hněvu tvého a» je zachvátí.
25. (69:26) Budiľ příbytek jejich pustý, v staních jejich kdo by obýval, a» není ľádného.
26. (69:27) Nebo se tomu, jehoľ jsi ty zbil, protiví, a o bolesti zraněných tvých rozmlouvají.
27. (69:28) Přiloľ nepravost k nepravosti jejich, a a» nepřicházejí k spravedlnosti tvé.
28. (69:29) Nech» jsou vymazáni z knihy ľivých, a s spravedlivými a» nejsou zapsáni.
29. (69:30) Já pak ztrápený jsem, a bolestí sevřený, ale spasení tvé, ó Boľe, na místě bezpečném postaví mne.
30. (69:31) I budu» chváliti jméno Boľí s prozpěvováním, a velebiti je s děkováním.
31. (69:32) A bude to příjemnějąí Hospodinu neľli vůl, neb volek rohatý s rozdělenými kopyty.
32. (69:33) To kdyľ uhlédají tiąí, radovati se budou, hledajíce Boha, a oľive srdce jejich.
33. (69:34) Nebo» vyslýchá chudé Hospodin, a vězni svými nezhrzí.
34. (69:35) Chvalteľ ho nebesa a země, moře i vąeliký hmyz jejich.
35. (69:36) Bůh» zajisté zachová Sion, a vzdělá města Judská, i budou tu bydliti, a zemi tu dědičně obdrľí.
36. (69:37) Tolikéľ i símě sluľebníků jeho dědičně jí vládnouti budou, a milující jméno jeho v ní přebývati.
(c) Bůh. Pouľito s laskavým svolením. Převod do HTML: Michal Rovnaník