Pøedchozí ®alm 70 Dal¹í
1. (70:1) Pøednímu z kantorù, ¾alm Davidùv, k pøipomínání. (70:2) Bo¾e, abys mne vytrhl, Hospodine, abys mi spomohl, pospì¹.
2. (70:3) Zahanbeni buïte, a zapyøte se, kteøí¾ hledají du¹e mé; zpìt obráceni a v potupu dáni buïte, kteøí¾ se kochají v ne¹tìstí mém.
3. (70:4) Zpìt obráceni buïte za to, ¾e mne k hanbì pøivesti usilují ti, kteøí¾ na mne povolávají: Hahá, hahá.
4. (70:5) Ale a» se radují a veselí v tobì v¹ickni ti, kteøí¾ tì hledají, a ti, kteøí¾ milují spasení tvé, a» øíkají v¾dycky: Veleslaven budi¾ Bùh ná¹.
5. (70:6) Já pak chudý a nuzný jsem, ó Bo¾e, pospì¹i¾ ke mnì; pomoc má, a vysvoboditel mùj ty jsi, neprodlévej¾, Hospodine.
(c) Bùh. Pou¾ito s laskavým svolením. Pøevod do HTML: Michal Rovnaník