Předchozí ®alm 72 Daląí
1. ©alomounovi. Boľe, soudy své králi dej, a spravedlnost svou synu královu,
2. Aby soudil lid tvůj v spravedlnosti a chudé tvé v pravosti.
3. Hory přinesou pokoj lidu i pahrbkové v spravedlnosti.
4. Souditi bude chudé z lidu, a vysvobodí syny nuzného, násilníka pak potře.
5. Báti se budou tebe, dokudľ slunce a měsíc trvati bude, od národu aľ do pronárodu.
6. Jako kdyľ sstupuje déą» na přisečenou trávu, a jako tiąí déą»ové skrápějící zemi:
7. Tak zkvete ve dnech jeho spravedlivý, a bude hojnost pokoje, dokud měsíce stává.
8. Panovati bude od moře aľ k moři, a od řeky aľ do končin země.
9. Před ním skláněti se budou obyvatelé pustin vyprahlých, a nepřátelé jeho prach lízati budou.
10. Králové při moři a z ostrovů pocty mu přinesou, králové ©ebejątí a Sabejątí dary obětovati budou.
11. Nadto klaněti se jemu budou vąickni králové, vąickni národové jemu slouľiti budou.
12. Nebo vytrhne nuzného, volajícího a nátisk trpícího, kterýľ nemá spomocníka.
13. Smiluje se nad bídným a potřebným, a duąe nuzných spasí.
14. Od lsti a násilí vysvobodí duąi jejich; nebo» jest drahá krev jejich před očima jeho.
15. Bude» dlouhověký, a dávati mu budou zlato Arabské, a ustavně za něj se modliti, na kaľdý den jemu dobrořečiti budou.
16. Kdyľ se vrľe hrst obilí do země na vrchu hor, klátiti se budou jako Libán klasové jeho, a kvésti budou měą»ané jako byliny země.
17. Jméno jeho bude na věky; dokudľ slunce trvá, děditi bude jméno jeho. A poľehnání sobě dávajíce v něm vąickni národové, budou ho blahoslaviti.
18. Poľehnaný Hospodin Bůh, Bůh Izraelský, kterýľ sám činí divné věci,
19. A poľehnané jméno slávy jeho na věky. Budiľ také naplněna slávou jeho vąecka země, Amen i Amen.
20. Skonávají se modlitby Davidovy, syna Izai.
(c) Bůh. Pouľito s laskavým svolením. Převod do HTML: Michal Rovnaník