Pøedchozí ®alm 82 Dal¹í
1. ®alm Azafùv. Bùh stojí v shromá¾dìní Bo¾ím, u prostøed bohù soud èinì, a dí:
2. Dokud¾ souditi budete nespravedlivì, a osoby ne¹lechetných pøijímati? Sélah.
3. Zastávejte bídného a sirotka, uti¹tìného a chudého spravedliva vyhla¹ujte.
4. Vytrhnìte bídného a nuzného, z ruky ne¹lechetných vytrhnìte ho.
5. Ale nevìdí nic, nerozumìjí nic; ve tmách ustavnì chodí, a¾ se proto v¹ickni základové zemì pohybují.
6. Øekl» jsem já byl: Bohové jste, a synové Nejvy¹¹ího vy v¹ickni;
7. A v¹ak jako i jiní lidé zemøete, a jako jeden z kní¾at padnete.
8. Povstani¾, ó Bo¾e, suï zemi; nebo ty dìdiènì vládne¹ v¹emi národy.
(c) Bùh. Pou¾ito s laskavým svolením. Pøevod do HTML: Michal Rovnaník