Pøedchozí ®alm 87 Dal¹í
1. Synùm Chóre, ¾alm a píseò. Základ svùj na horách svatých.
2. Miluje» Hospodin, toti¾ brány Sionské, nade v¹ecky pøíbytky Jákobovy.
3. Pøeslavné» jsou to vìci, které¾ se o tobì hlásají, ó mìsto Bo¾í. Sélah.
4. Pøipomínati budu Egypt a Babylon pøed svými známými, ano i Filistinské a Tyrské i Mouøeníny, ¾e se tu ka¾dý z nich narodil.
5. An i o Sionu praveno bude: Ten i onen jest rodem z nìho, sám pak Nejvy¹¹í utvrdí jej.
6. Seète» Hospodin pøi popisu národy, a dí, ¾e tento se tu narodil. Sélah.
7. Tou pøíèinou zpívají s plésáním o tobì v¹ecky moci ¾ivota mého.
(c) Bùh. Pou¾ito s laskavým svolením. Pøevod do HTML: Michal Rovnaník