Předchozí ®alm 89 Daląí
1. (89:1) Vyučující, sloľený od Etana Ezrachitského. (89:2) O milosrdenstvích Hospodinových na věky zpívati budu, od národu do pronárodu zvěstovati budu pravdu tvou ústy svými.
2. (89:3) Nebo jsem řekl: Na věky milosrdenství vzdělávati se bude, na nebi utvrdíą pravdu svou, o níľs řekl:
3. (89:4) Učinil jsem smlouvu s vyvoleným svým, přisáhl jsem Davidovi sluľebníku svému,
4. (89:5) ®e aľ na věky utvrdím símě tvé, a vzdělám od národu do národu trůn tvůj. Sélah.
5. (89:6) Protoľ oslavují nebesa div tvůj, Hospodine, i pravdu tvou v shromáľdění svatých.
6. (89:7) Nebo kdo na nebi přirovnán býti můľe Hospodinu? Kdo jest podobný Hospodinu mezi syny silných?
7. (89:8) Bůh i v shromáľdění svatých straąlivý jest náramně, a hrozný nade vąecky vůkol něho.
8. (89:9) Hospodine Boľe zástupů, kdo jest jako ty, silný Hospodin? Nebo pravda tvá tobě přístojí vąudy vůkol.
9. (89:10) Ty panujeą nad dutím moře; kdyľ se zdvihají vlny jeho, ty je skrocujeą.
10. (89:11) Ty jsi jako raněného potřel Egypt, a silným ramenem svým rozptýlil jsi nepřátely své.
11. (89:12) Tvá» jsou nebesa, tvá také i země, okrąlek i plnost jeho ty jsi zaloľil.
12. (89:13) Půlnoční i polední strana, kteréľ jsi ty stvořil, i Tábor a Hermon o tvém jménu zpívají.
13. (89:14) Tvé rámě jest přemocné, silná ruka tvá, a vyvýąená pravice tvá.
14. (89:15) Spravedlnost a soud jsou základem trůnu tvého, milosrdenství a pravda předcházejí tvář tvou.
15. (89:16) Blahoslavený lid, kterýľ zná zvuk tvůj; ti», Hospodine, v světle oblíčeje tvého choditi budou.
16. (89:17) Ve jménu tvém plésati budou kaľdého dne, a v spravedlnosti tvé vyvýąí se.
17. (89:18) Nebo sláva síly jejich ty jsi, a z milosti tvé k zvýąení přijde roh náą.
18. (89:19) Nebo ątít náą jest Hospodinův, a svatého Izraelského král náą.
19. (89:20) Tehdy mluvě u vidění k svatému svému, řekl jsi: Sloľil jsem pomoc v reku udatném, zvýąil jsem vybraného z lidu.
20. (89:21) Nalezl jsem Davida sluľebníka svého, olejem svým svatým pomazal jsem ho.
21. (89:22) A protoľ bude» s ním stále ruka má, ano i ramenem svým posilovati ho budu.
22. (89:23) Nebude» ho moci nuziti nepřítel, ani člověk neąlechetný trápiti.
23. (89:24) Nebo potru před tváří jeho protivníky jeho, a ty, kteříľ ho nenávidí, porazím.
24. (89:25) Nadto pravda má a milosrdenství mé s ním bude, a ve jménu mém vyvýąen bude roh jeho.
25. (89:26) A vloľím na moře ruku jeho, a na řeky pravici jeho.
26. (89:27) On volaje ke mně, dí: Ty jsi otec můj, Bůh silný můj a skála spasení mého.
27. (89:28) Já také za prvorozeného vystavím jej, a za vyąąího králů zemských.
28. (89:29) Na věky zachovám jemu milosrdenství své, a smlouva s ním stálá bude.
29. (89:30) Učiním i to, aby na věky trvalo símě jeho, a trůn jeho jako dnové nebes.
30. (89:31) Jestliľe by pak synové jeho opustili zákon můj, a v soudech mých nechodili,
31. (89:32) Jestliľe by ustanovení mých poąkvrnili, a přikázaní mých neostříhali:
32. (89:33) Tedy navątívím metlou přestoupení jejich, a trestáním nepravost jejich,
33. (89:34) Ale milosrdenství svého neodejmu od něho, aniľ klamati budu proti pravdě své.
34. (89:35) Nepoąkvrním» smlouvy své, a toho, coľ vyąlo z úst mých, nezměním.
35. (89:36) Jednou jsem přisáhl skrze svatost svou, nesklamám» Davidovi,
36. (89:37) ®e símě jeho na věky bude, a trůn jeho jako slunce přede mnou,
37. (89:38) Jako měsíc utvrzeno bude na věky, a jako svědkové na obloze hodnověrní.
38. (89:39) Ale ty jsi jej zavrhl a potupil, rozhněvals se na pomazaného svého.
39. (89:40) Zavrhl jsi smlouvu s sluľebníkem svým, povrhls korunu jeho na zem.
40. (89:41) Roztrhal jsi vąecky ohrady jeho, a baąty jeho jsi rozválel.
41. (89:42) Derou jej vąickni, kteříľ tudy jdou; jest ku posměchu i sousedům svým.
42. (89:43) Vyvýąil jsi pravici protivníků jeho, obveselils vąecky nepřátely jeho.
43. (89:44) Ztupils i ostří meče jeho, aniľ jsi dal jemu, aby ostáti mohl v boji.
44. (89:45) Učinils přítrľ okrase jeho, a trůn jeho svrhl jsi na zem.
45. (89:46) Ukrátil jsi dnů mladosti jeho, a hanbous jej přiodíl. Sélah.
46. (89:47) Aľ dokud, Hospodine? Na věky-liľ se skrývati budeą? Tak-liľ hořeti bude jako oheň prchlivost tvá?
47. (89:48) Rozpomeniľ se na mne, jak kratičký jest věk můj. Zdaliľ jsi pak nadarmo stvořil vąecky syny lidské?
48. (89:49) Kdo z lidí můľe tak ľiv býti, aby neokusil smrti? Kdo vytrhne ľivot svůj z hrobu? Sélah.
49. (89:50) Kdeľ jsou milosrdenství tvá první, ó Pane? Přísahu» jsi učinil Davidovi, v pravdě své.
50. (89:51) Pamatuj, Pane, na útrľky činěné sluľebníkům tvým, a jak jsem já nosil v lůně svém potupu ode vąech nejmocnějąích národů,
51. (89:52) Jak jsou utrhali nepřátelé tvoji, Hospodine, jak jsou utrhali ąlepějím pomazaného tvého.
52. (89:53) Budiľ pochválen Hospodin na věky, Amen i Amen.
(c) Bůh. Pouľito s laskavým svolením. Převod do HTML: Michal Rovnaník