Pøedchozí ®alm 95 Dal¹í
1. Poïte, zpívejme Hospodinu, prokøikujme skále spasení na¹eho.
2. Pøedejdìme oblíèej jeho s díkèinìním, ¾almy prozpìvujme jemu.
3. Nebo Hospodin jest Bùh veliký, a král veliký nade v¹ecky bohy,
4. V jeho¾ rukou základové zemì, a vrchové hor jeho jsou.
5. Jeho¾ jest i moøe, nebo on je uèinil, i zemì, kterou¾ ruce jeho sformovaly.
6. Poïte, sklánìjme se, a padnìme pøed ním, klekejme pøed Hospodinem stvoøitelem na¹ím.
7. On» jest zajisté Bùh ná¹, a my jsme lid pastvy jeho, a stádo rukou jeho. Dnes usly¹íte-li hlas jeho,
8. Nezatvrzujte srdce svého, jako pøi popuzení, a v den poku¹ení na pou¹ti,
9. Kde¾to pokou¹eli mne otcové va¹i, zkusili» jsou mne, a vidìli skutky mé.
10. Za ètyøidceti let mìl jsem nesnáz s národem tím, a øekl jsem: Lid tento bloudí srdcem, a nepoznali cest mých.
11. Jim¾ jsem pøisáhl v hnìvì svém, ¾e nevejdou v odpoèinutí mé.
(c) Bùh. Pou¾ito s laskavým svolením. Pøevod do HTML: Michal Rovnaník