Pøedchozí ®alm 96 Dal¹í
1. Zpívejte Hospodinu píseò novou, zpívej Hospodinu v¹ecka zemì.
2. Zpívejte Hospodinu, dobroøeète jménu jeho, zvìstujte den po dni spasení jeho.
3. Vypravujte mezi národy slávu jeho, mezi v¹emi lidmi divy jeho.
4. Nebo veliký Hospodin, a v¹í chvály hodný, i hrozný jest nade v¹ecky bohy.
5. V¹ickni zajisté bohové národù jsou modly, ale Hospodin nebesa uèinil.
6. Sláva a dùstojnost pøed ním, síla i okrasa v svatyni jeho.
7. Vzdejte Hospodinu èeledi národù, vzdejte Hospodinu èest i moc.
8. Vzdejte Hospodinu èest jména jeho, pøineste dary, a vejdìte do síòcí jeho.
9. Sklánìjte se Hospodinu v okrase svatoti, boj se oblíèeje jeho v¹ecka zemì.
10. Rcete mezi pohany: Hospodin kraluje, a ¾e i okr¹lek zemský upevnìn bude, tak aby se nepohnul, a ¾e souditi bude lidi spravedlivì.
11. Rozveselte¾ se nebesa, a plésej zemì, zvuè moøe, i co¾ v nìm jest.
12. Plésej pole a v¹e, co¾ na nìm, tehdá¾ a» prozpìvuje v¹ecko døíví lesní,
13. Pøed tváøí Hospodina; nebo» se béøe, béøe se zajisté, aby soudil zemi. Bude» souditi okr¹lek svìta v spravedlnosti, a národy v pravdì své.
(c) Bùh. Pou¾ito s laskavým svolením. Pøevod do HTML: Michal Rovnaník