Pøedchozí ®alm 99 Dal¹í
1. Hospodin kraluje, u¾asnìte se národové; sedí nad cherubíny, pohni¾ se zemì.
2. Hospodin na Sionu veliký, a vyvý¹ený jest nade v¹ecky lidi.
3. Oslavujte jméno tvé veliké a hrozné, nebo svaté jest.
4. Moc zajisté králova miluje soud; ty jsi ustanovil práva, soud a spravedlnost v Jákobovi ty koná¹.
5. Vyvy¹ujte Hospodina Boha na¹eho, a sklánìjte se u podno¾í noh jeho, svatý» jest.
6. Moj¾í¹ a Aron mezi knì¾ími jeho, a Samuel mezi vzývajícími jméno jeho; volávali k Hospodinu, a on je vyslýchal.
7. V sloupu oblakovém mluvíval k nim; kteøí¾to kdy¾ ostøíhali svìdectví jeho, i ustanovení jim vydal.
8. Hospodine Bo¾e ná¹, tys je vyslýchal, Bo¾e, bývals jim milostiv, i kdy¾ jsi je trestal pro výstupky jejich.
9. Vyvy¹ujte Hospodina Boha na¹eho, a sklánìjte se na hoøe svaté jeho; nebo» jest svatý Hospodin Bùh ná¹.
(c) Bùh. Pou¾ito s laskavým svolením. Pøevod do HTML: Michal Rovnaník