Předchozí 1. Janova, 4. kapitola Další
1. Milovaní, nevěřte každému duchu, ale zkoušejte duchy, zda jsou z Boha, neboť do světa vyšlo mnoho falešných proroků.
2. Podle tohoto poznávejte Božího Ducha: každý duch, který vyznává Ježíše Krista přišlého v těle, je z Boha.
3. Ale žádný duch, který nevyznává Ježíše Krista přišlého v těle, není z Boha a to je ten duch Antikrista, o kterém jste slyšeli, že přichází, a už teď je na světě.
4. Vy jste z Boha, synáčkové, a zvítězili jste nad nimi; neboť větší je Ten, který je ve vás, nežli ten, který je ve světě.
5. Oni jsou ze světa; proto mluví světsky a svět je poslouchá.
6. My jsme z Boha. Kdo zná Boha, poslouchá nás; kdo není z Boha, neposlouchá nás. Podle toho poznáváme ducha pravdy a ducha bludu.
7. Milovaní, milujme jedni druhé; neboť láska je z Boha a každý, kdo miluje, se narodil z Boha a zná Boha.
8. Kdo nemiluje, nepoznal Boha, neboť Bůh je láska.
9. V tom je zjevena Boží láska k nám, že svého Syna, toho jednorozeného, poslal Bůh na svět, abychom mohli žít skrze něho.
10. V tom je láska, ne že bychom my milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svého Syna, oběť slitování za naše hříchy.
11. Milovaní, jestliže Bůh takto miloval nás, máme i my milovat jedni druhé.
12. Boha nikdy nikdo nevidí, ale jestliže milujeme jedni druhé, Bůh v nás přebývá a jeho láska je v nás dovedena k dokonalosti.
13. Podle toho poznáváme, že zůstáváme v něm a on v nás, že nám dal ze svého Ducha.
14. A my jsme viděli a svědčíme, že Otec poslal Syna, Spasitele světa.
15. Kdokoli by vyznal, že Ježíš je Boží Syn, Bůh přebývá v něm a on v Bohu.
16. A my jsme poznali tu lásku, kterou má Bůh k nám, a uvěřili jsme jí. Bůh je láska, a kdo přebývá v lásce, přebývá v Bohu a Bůh v něm.
17. V tomto došla Boží láska s námi k dokonalosti: abychom měli smělou důvěru v soudný den, poněvadž jaký je on, takoví jsme i my na tomto světě.
18. V lásce není žádný strach, ale dokonalá láska vyhání strach ven, neboť strach má muka. Kdo se však bojí, nedošel k dokonalosti v lásce.
19. My milujeme jeho, neboť on jako první miloval nás.
20. Řekne-li někdo: "Miluji Boha" a nenávidí svého bratra, je lhář. Kdo totiž nemiluje svého bratra, kterého viděl, jak může milovat Boha, kterého neviděl?
21. A toto přikázání máme od něho, aby ten, kdo miluje Boha, miloval i svého bratra.

(c) Bůh. Použito s laskavým svolením.
Překlad: (c) Nadační fond NBK (www.nbk.cz). Použito s laskavým svolením.
Převod do HTML: Michal Rovnaník