Předchozí2Te 3 1. Timoteovi, 1. kapitola Další
1. Pavel, apoštol Ježíše Krista, podle přikázání Boha, našeho Spasitele, a Pána Ježíše Krista, naší naděje,
2. Timoteovi, svému vlastnímu synu ve víře: Milost, milosrdenství a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Ježíše Krista, našeho Pána.
3. Jako jsem tě prosil, když jsem šel do Makedonie, zůstaň v Efezu a přikaž některým lidem, aby neučili jiná učení
4. a nezabývali se bájemi a nekonečným vykládáním rodokmenů, neboť to dává vznik hádkám spíše než Božímu budování, které je ve víře.
5. Vždyť cílem přikázání je láska z čistého srdce, dobrého svědomí a nepředstírané víry,
6. od čehož někteří zbloudili, když se uchýlili k prázdnému tlachání.
7. Chtějí být učiteli Zákona, přitom však nechápou ani to, co říkají, ani to, na čem trvají.
8. Víme ovšem, že Zákon je dobrý, užívá-li ho někdo náležitě
9. a s vědomím toho, že Zákon není uložen spravedlivému, ale nespravedlivým a nepoddaným, bezbožným a hříšníkům, nesvatým a světským lidem, otcovrahům, matkovrahům a vrahům vůbec,
10. smilníkům, homosexuálům, obchodníkům s lidmi, lhářům, křivopřísežníkům a čemukoliv jinému, co je v rozporu se zdravým učením
11. podle slavného evangelia požehnaného Boha, které mi bylo svěřeno.
12. Jsem tedy vděčný tomu, který mě zmocnil, našemu Pánu Ježíši Kristu, že mě považoval za věrného a postavil mě do této služby.
13. Předtím jsem byl rouhač, pronásledovatel a trýznitel, ale dostalo se mi milosrdenství, neboť jsem to činil nevědomě a v nevěře.
14. Milost našeho Pána se tedy nesmírně rozhojnila spolu s vírou a láskou, která je v Kristu Ježíši.
15. To slovo je spolehlivé a hodné úplného přijetí, totiž že Kristus Ježíš přišel na svět, aby spasil hříšníky, z nichž já jsem první.
16. Ale proto se mi dostalo milosrdenství, aby Kristus Ježíš na mně jako prvním ukázal veškerou trpělivost pro příklad těm, kdo v něho mají uvěřit k věčnému životu.
17. Králi věků, nepomíjejícímu, neviditelnému, jedinému moudrému Bohu buď čest a sláva na věky věků! Amen.
18. Toto přikázání ti ukládám, můj synu Timoteji, podle předešlých proroctví o tobě, abys skrze ně bojoval dobrý boj,
19. maje víru a dobré svědomí, které někteří odvrhli a ztroskotali ve víře
20. (z nichž je Hymeneus a Alexandr, které jsem vydal Satanovi, aby se odnaučili rouhat).

(c) Bůh. Použito s laskavým svolením.
Překlad: (c) Nadační fond NBK (www.nbk.cz). Použito s laskavým svolením.
Převod do HTML: Michal Rovnaník