Předchozí1Pt 5 2. Petrova, 1. kapitola Další
1. Šimon Petr, služebník a apoštol Ježíše Krista, těm, kteří s námi dosáhli stejně drahé víry skrze spravedlnost našeho Boha a Spasitele Ježíše Krista:
2. Kéž je vám v poznání Boha a Ježíše, našeho Pána, rozmnožena milost a pokoj,
3. tak jako nám jeho božská moc darovala všechno, co patří k životu a zbožnosti, skrze poznání Toho, který nás povolal svou slávou a ctností,
4. jejichž prostřednictvím nám byla darována veliká a drahá zaslíbení, abyste se díky nim stali účastníky božské přirozenosti, když jste unikli zkáze, která ve světě panuje skrze žádosti.
5. Právě proto tedy vynaložte všechno úsilí a připojte ke své víře ctnost, ke ctnosti poznání,
6. k poznání zdrženlivost, ke zdrženlivosti vytrvalost, k vytrvalosti zbožnost,
7. k zbožnosti bratrskou náklonnost a k bratrské náklonnosti lásku.
8. Budou-li totiž tyto věci při vás a rozhojní se, způsobí, že díky poznání našeho Pána Ježíše Krista nebudete nečinní ani neplodní.
9. Kdo však tyto věci nemá, je slepý a krátkozraký, protože zapomněl na očištění svých starých hříchů.
10. Proto, bratři, se tím více snažte své povolání a vyvolení upevňovat, neboť když to budete dělat, rozhodně nikdy neselžete.
11. Tak vám totiž bude v hojnosti udělen přístup do věčného království našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista.
12. Proto vám neopomenu tyto věci stále připomínat, ačkoli je znáte a jste ustanoveni v přítomné pravdě.
13. Považuji totiž za správné probouzet vás upomínáním, dokud jsem v tomto stánku,
14. neboť vím, že můj stan bude brzy složen, jak mi to také oznámil náš Pán Ježíš Kristus.
15. Vynasnažím se tedy, abyste si i po mém odchodu mohli tyto věci neustále připomínat.
16. Když jsme vám totiž oznámili moc a příchod našeho Pána Ježíše Krista, nenásledovali jsme smyšlené báje, ale mluvili jsme jako očití svědkové jeho velebnosti.
17. On přece přijal od Boha Otce čest a slávu, když k němu z velkolepé slávy zazněl takovýto hlas: "Toto je můj milovaný Syn, v němž jsem nalezl zalíbení."
18. A my, kdo jsme s ním byli na té svaté hoře, jsme ten hlas, který zazněl z nebe, slyšeli.
19. Máme také velmi pevné prorocké slovo a vy děláte dobře, že se ho držíte jako lampy zářící na temném místě, dokud se nerozbřeskne den a ve vašich srdcích nevzejde jitřenka.
20. Vězte především to, že žádné proroctví Písma nespočívá v něčím vlastním výkladu.
21. Proroctví přece nikdy nepřišlo z lidské vůle, ale Boží svatí lidé mluvili, jak byli unášeni Duchem Svatým.

(c) Bůh. Použito s laskavým svolením.
Překlad: (c) Nadační fond NBK (www.nbk.cz). Použito s laskavým svolením.
Převod do HTML: Michal Rovnaník