Předchozí1Te 5 2. Tessalonicenským, 1. kapitola Další
1. Pavel, Silvanus a Timoteus církvi Tesalonických v Bohu, našem Otci, a v Pánu Ježíši Kristu:
2. Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista.
3. Musíme za vás, bratři, stále děkovat Bohu, jak se sluší, protože vaše víra velice roste a vzájemná láska vás všech se rozhojňuje,
4. takže se vámi v Božích církvích sami chlubíme - totiž vaší vytrvalostí a věrností ve všech vašich pronásledováních a souženích, která snášíte.
5. Ta jsou znamením Božího spravedlivého soudu, abyste byli uznáni za hodné Božího království, pro něž také trpíte.
6. U Boha je totiž spravedlivé, aby těm, kdo vás sužují, bylo odplaceno soužením
7. a vám, kdo jste sužováni, odpočinutím s námi, až se zjeví Pán Ježíš z nebe se svými mocnými anděly
8. a v ohnivém plameni uvede pomstu na ty, kdo neznají Boha a nejsou poslušni evangelia našeho Pána Ježíše Krista.
9. Ti ponesou trest věčné záhuby, odloučeni od Pánovy tváře a od slávy jeho moci,
10. v ten den, kdy přijde, aby byl oslaven ve svých svatých a ukázal se jako podivuhodný ve všech věřících - neboť jste uvěřili našemu svědectví mezi vámi.
11. Proto se také za vás stále modlíme, aby vás náš Bůh uznal za hodné tohoto povolání a mocně naplnil každý dobrotivý záměr i každý skutek víry,
12. aby tak jméno našeho Pána Ježíše Krista bylo oslaveno ve vás a vy v něm podle milosti našeho Boha a Pána Ježíše Krista.

(c) Bůh. Použito s laskavým svolením.
Překlad: (c) Nadační fond NBK (www.nbk.cz). Použito s laskavým svolením.
Převod do HTML: Michal Rovnaník