Předchozí1Tm 6 2. Timoteovi, 1. kapitola Další
1. Pavel, podle Boží vůle apoštol Ježíše Krista, podle zaslíbení života, který je v Kristu Ježíši,
2. Timoteovi, svému milovanému synu: Milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce a od Krista Ježíše, našeho Pána.
3. Jsem vděčný Bohu, kterému sloužím jako i naši předkové s čistým svědomím, že na tebe neustále pamatuji ve svých modlitbách ve dne i v noci.
4. Když vzpomínám na tvé slzy, toužím tě vidět, abych byl naplněn radostí,
5. a připomínám si tu tvoji nepředstíranou víru, která nejdříve byla ve tvé babičce Loidě a ve tvé matce Eunice, a jsem si jist, že je i v tobě.
6. Proto ti připomínám, abys rozněcoval ten Boží dar, který je v tobě díky vkládání mých rukou.
7. Bůh nám přece nedal ducha bázlivosti, ale ducha moci, lásky a jasné mysli.
8. Proto se nestyď za svědectví našeho Pána, ani za mě, jeho vězně, ale snášej spolu se mnou útrapy pro evangelium podle Boží moci.
9. Vždyť on nás spasil a povolal svatým povoláním; ne podle našich skutků, ale podle vlastního předsevzetí a podle milosti, která nám byla dána v Kristu Ježíši před věčnými časy
10. a která se nyní ukázala skrze příchod našeho Spasitele Krista Ježíše, který zničil smrt a skrze evangelium vyvedl na světlo život a nesmrtelnost,
11. k čemuž jsem byl já postaven za kazatele, apoštola a učitele pohanů.
12. Proto také snáším tyto věci, ale nestydím se za to, neboť vím, komu jsem uvěřil. A jsem si jist, že on je schopen zachovat to, co jsem mu svěřil, do onoho dne.
13. Za příklad zdravých slov měj ta, která jsi slyšel ode mě ve víře a lásce, která je v Kristu Ježíši.
14. Ten nádherný poklad, jenž ti byl svěřen, zachovávej skrze Ducha Svatého, který v nás přebývá.
15. Víš o tom, že se ode mě odvrátili všichni, kdo jsou v Asii, mezi nimi i Fygelus a Hermogenes.
16. Kéž Pán prokáže milosrdenství Oneziforovu domu, neboť mě často osvěžoval a nestyděl se za mé řetězy.
17. Naopak - když přišel do Říma, velmi usilovně mě hledal, až našel.
18. Kéž mu Pán dá v onen den najít milosrdenství u Pána. A jak hodně mi pomáhal v Efezu, víš sám velmi dobře.

(c) Bůh. Použito s laskavým svolením.
Překlad: (c) Nadační fond NBK (www.nbk.cz). Použito s laskavým svolením.
Převod do HTML: Michal Rovnaník