PředchozíGa 6 Efezským, 1. kapitola Další
1. Pavel, podle Boží vůle apoštol Ježíše Krista, svatým, kteří jsou v Efezu, a věrným v Kristu Ježíši:
2. Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista.
3. Požehnaný buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás požehnal veškerým duchovním požehnáním v nebeských věcech v Kristu,
4. poněvadž nás v něm vyvolil před založením světa, abychom před jeho tváří byli svatí a bezúhonní v lásce.
5. Podle zalíbení své vůle nás předurčil k přijetí za své syny skrze Ježíše Krista
6. ke chvále slávy své milosti, kterou nás poctil v tom milovaném.
7. V něm máme skrze jeho krev vykoupení, totiž odpuštění hříchů, podle bohatství jeho milosti,
8. kterou k nám rozhojnil ve vší moudrosti a prozíravosti,
9. když nám podle svého zalíbení, o němž rozhodl sám v sobě, oznámil tajemství své vůle,
10. aby ve správě plnosti časů shromáždil pod jednu hlavu v Kristu všechno, co je v nebesích i na zemi - v něm,
11. ve kterém jsme se také stali dědici, když jsme byli předurčeni podle předsevzetí toho, který působí všechno podle rozhodnutí své vůle,
12. abychom tu my, kteří od dřívějška máme naději v Kristu, byli ke chvále jeho slávy.
13. V něm jste i vy (když jste vyslechli slovo pravdy, totiž evangelium svého spasení, a uvěřili mu) byli označeni zaslíbeným Duchem Svatým,
14. jenž je zárukou našeho dědictví až do vykoupení toho, co jím bylo získáno ke chvále jeho slávy.
15. Proto i já, když jsem uslyšel o vaší věrnosti v Pánu Ježíši a lásce ke všem svatým,
16. nepřestávám za vás děkovat, když se o vás zmiňuji ve svých modlitbách,
17. aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal ducha moudrosti a zjevení v poznání jeho
18. a osvícené oči vaší mysli, abyste věděli, jaká je naděje jeho povolání, jaké je bohatství slávy jeho dědictví ve svatých
19. a jak nesmírná je velikost jeho moci k nám věřícím podle působení moci jeho síly,
20. kterou dokázal na Kristu, když ho vzkřísil z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích,
21. vysoko nad každou vládu, mocnost, moc i panství, i nad každé jméno, které je jmenováno nejen v tomto věku, ale i v budoucím.
22. A tak poddal všechno pod jeho nohy a dal ho církvi jako hlavu nade vším.
23. Ona je jeho tělem, totiž plností Toho, který naplňuje všechno ve všem.

(c) Bůh. Použito s laskavým svolením.
Překlad: (c) Nadační fond NBK (www.nbk.cz). Použito s laskavým svolením.
Převod do HTML: Michal Rovnaník