Předchozí Efezským, 4. kapitola Další
1. Já, vězeň v Pánu, vás tedy prosím, abyste chodili, jak se sluší na to povolání, jímž jste byli povoláni,
2. s veškerou pokorou a krotkostí, abyste se navzájem trpělivě snášeli v lásce
3. a usilovali zachovávat jednotu Ducha ve svazku pokoje.
4. Je jedno tělo a jeden Duch, tak jako jste také povoláni v jedné naději svého povolání;
5. jeden Pán, jedna víra, jeden křest,
6. jeden Bůh a Otec všech, který je nade všechny a skrze všechny a ve vás všech.
7. Každému jednotlivému z nás pak byla dána milost podle míry Kristova obdarování.
8. Proto říká: "Když vystoupil do výše, přivedl s sebou zajatce a dal dary lidem."
9. (A co jiného znamená, že "vystoupil", než že předtím také sestoupil do nižších končin země?
10. A ten, který sestoupil, je také ten, který vystoupil vysoko nad všechna nebesa, aby naplnil všechno.)
11. On tedy dal některé jako apoštoly, jiné jako proroky, jiné jako evangelisty, jiné jako pastýře a učitele,
12. pro dokonalou přípravu svatých k dílu služby, k budování Kristova těla,
13. dokud všichni nedospějeme k jednotě víry a poznání Božího Syna, k dokonalému lidství, k míře postavy Kristova plného věku,
14. abychom už nebyli nemluvňata zmítaná a unášená každým větrem učení, lidskou vrtkavostí a vychytralostí k lstivému oklamávání,
15. ale abychom říkali pravdu v lásce a ve všem rostli v toho, který je hlavou, totiž v Krista.
16. Z něj celé tělo, spojené a svázané za přispění každého kloubu, podle činnosti odpovídající míře každé jednotlivé části působí růst těla, aby se budovalo v lásce.
17. Toto tedy říkám a dosvědčuji v Pánu, abyste již nechodili tak, jako chodí ostatní pohané, v marnosti své mysli,
18. zatemnění v rozumu a odcizení od Božího života kvůli nevědomosti, která je v nich pro zatvrzelost jejich srdce.
19. Ti otupěli a vydali se nestydatosti, aby chtivě páchali každou nečistotu.
20. Vy jste však Krista takto nepoznali
21. - pokud jste ho ovšem uslyšeli a byli o něm vyučeni tak, jak je pravda v Ježíši,
22. že vzhledem k dřívějšímu způsobu života máte odložit toho starého člověka, který se kazí podle klamných žádostí.
23. Obnovujte se pak duchem své mysli
24. a oblékněte toho nového člověka, který byl stvořen podle Boha ve spravedlnosti a svatosti pravdy.
25. Proto odložme lež a mluvme každý se svým bližním pravdu, neboť jsme údy jedni druhých.
26. "Hněvejte se a nehřešte;" ať nad vaším hněvem nezapadá slunce.
27. Nedávejte místo ďáblu.
28. Zloděj ať již nekrade, ale ať raději pracuje a dělá svýma rukama, co je dobré, aby měl z čeho dávat tomu, kdo má nouzi.
29. Ať z vašich úst nevychází žádné špatné slovo, ale jen to, co je dobré k potřebnému vybudování, aby přineslo posluchačům milost.
30. A nezarmucujte Božího Svatého Ducha, jímž jste byli označeni ke dni vykoupení.
31. Veškerá hořkost, hněv, zuřivost, křik i urážky ať jsou od vás odňaty spolu s každou špatností.
32. Buďte pak k sobě navzájem laskaví a milosrdní. Odpouštějte jedni druhým, jako i Bůh v Kristu odpustil vám.

(c) Bůh. Použito s laskavým svolením.
Překlad: (c) Nadační fond NBK (www.nbk.cz). Použito s laskavým svolením.
Převod do HTML: Michal Rovnaník