Předchozí Efezským, 5. kapitola Další
1. Jakožto milované děti tedy následujte Boží příklad
2. a choďte v lásce, tak jako Kristus miloval nás a vydal sám sebe za nás jako dar a oběť Bohu na líbeznou vůni.
3. Avšak smilstvo, veškerá nečistota a chtivost ať mezi vámi nejsou ani jmenovány, jak se sluší na svaté;
4. ani nestoudnost, pošetilé řeči a vtipkování, což je nepatřičné, ale raději díkůčinění.
5. Víte přece to, že žádný smilník ani nečistý nebo lakomý člověk (jenž je modlář) nemá dědictví v Kristově a Božím království.
6. Ať vás nikdo neklame prázdnými slovy, neboť kvůli těmto věcem přichází Boží hněv na syny neposlušnosti.
7. Nebuďte tedy jejich spoluúčastníky.
8. Kdysi jste byli tmou, ale nyní jste v Pánu světlem. Choďte jako děti světla,
9. neboť ovoce Ducha spočívá ve vší dobrotě, spravedlnosti a pravdě.
10. Rozeznávejte, co je příjemné Pánu,
11. a neúčastněte se neplodných skutků tmy, ale raději je usvědčujte.
12. Vždyť o tom, co oni vskrytu dělají, je hanba i mluvit.
13. Ale všechno, co je světlem usvědčováno, je zjevováno; všechno, co je zjevné, je přece světlo.
14. Proto se říká: "Probuď se, ty, kdo spíš, vstaň z mrtvých a zazáří ti Kristus!"
15. Dbejte tedy pečlivě na to, jak máte chodit: ne jako nemoudří, ale jako moudří.
16. Vykupujte čas, protože dny jsou zlé.
17. Proto nebuďte nerozumní, ale chápejte, co je Pánova vůle.
18. Neopíjejte se vínem, v němž je prostopášnost, ale buďte naplňováni Duchem.
19. Mluvte k sobě navzájem v žalmech, chvalozpěvech a duchovních písních; zpívejte a hrajte svým srdcem Pánu.
20. Vždycky za všechno děkujte Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista
21. a poddávejte se jedni druhým v Boží bázni.
22. Manželky, poddávejte se svým mužům jako Pánu.
23. Vždyť muž je hlavou své ženy, jako je Kristus hlavou církve; a on je Spasitelem těla.
24. Jako se tedy církev poddává Kristu, tak ať se i manželky ve všem poddávají svým mužům.
25. Muži, milujte své ženy, jako i Kristus miloval církev a vydal sám sebe za ni,
26. aby ji posvětil, když ji očistil koupelí vody skrze slovo;
27. aby ji postavil před sebou jako slavnou církev, nemající poskvrnu ani vrásku nebo cokoli takového, ale aby byla svatá a bez úhony.
28. Tak jsou i muži povinni milovat své manželky jako svá vlastní těla. Kdo miluje svou manželku, miluje sám sebe.
29. Nikdo nikdy přece neměl své vlastní tělo v nenávisti, ale každý je živí a opatruje, tak jako i Pán církev,
30. neboť jsme údy jeho těla, z jeho masa a z jeho kostí.
31. "Proto člověk opustí svého otce i matku a přilne ke své manželce a ti dva budou jedno tělo."
32. Toto je veliké tajemství; já však mluvím o Kristu a o církvi.
33. Ať však také každý jednotlivý z vás miluje svou manželku jako sám sebe. Žena pak ať má svého manžela v úctě.

(c) Bůh. Použito s laskavým svolením.
Překlad: (c) Nadační fond NBK (www.nbk.cz). Použito s laskavým svolením.
Převod do HTML: Michal Rovnaník